Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Next-G Connectivity Fund - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-06-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Next-G Connectivity Fund - Class USD 28.37% 45.14% -0.98% 0.00% -1.99% 0.9801 2.53
Penanda aras 11.58% 19.92% 18.88% 0.00% 31.80%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. Currently, benchmark of the Target Fund is MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, net of tax, USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu (1) skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam internet mudah alih dan sekuriti berkaitan ketersambungan. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mencari peningkatan modal jangka sederhana hingga panjang; dan
 • selesa dengan turun naik dan risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam internet mudah alih dan sekuriti yang berkaitan dengan penyambungan dan bersedia menerima tempoh turun naik pasaran terutamanya dalam jangka masa yang singkat.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Next-G Connectivity Fund

Video Dana

Butiran Dana

Dasar PengagihanMemandangkan objektif pelaburan dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
Pelaburan PermulaanMinimum USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan TambahanUSD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh BertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
Pengeluaran Minimum 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran16 Januari 2021.

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Phillip Mutual Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • UOB Kay Hian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% NAB seunit.
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.04% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Principal Asset Management atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.