Soalan Lazim Umum

1. Adakah pulangan Dana dijamin?
Tidak, pulangan dana tidak dijamin kerana ia dilaburkan dalam aset (contohnya saham dan bon) yang nilainya naik turun setiap hari. Harga pelaburan Dana akan naik dan turun dan seterusnya menyebabkan harga unit turut naik dan turun. Oleh itu, kami tidak dapat menjamin pulangan dana.

2. Berapakah jumlah yang diperlukan oleh saya untuk melabur dalam dana pelaburan Principal Asset Management Berhad? 
Anda boleh memulakan pelaburan dalam mana-mana Dana dengan serendah RM500.

Pelaburan permulaan minimum untuk Dana CIMB-Principal Bond, Dana CIMB-Principal Strategic Bond, Dana CIMB Islamic Enhanced Sukuk dan Dana CIMB Islamic Sukuk ialah RM2,000 atau suatu jumlah yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan permulaan minimum untuk Dana CIMB-Principal Enhanced Opportunity Bond ialah RM5,000 atau suatu jumlah yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan permulaan minimum untuk Dana CIMB-Principal Deposit, Dana CIMB-Principal Money Market Income, Dana CIMB Islamic Money Market dan Dana CIMB Islamic Deposit ialah RM10,000 atau suatu jumlah yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

3. Adakah terdapat Pelan Simpanan Mudah?
Ya, Pelan Simpanan Mudah membolehkan anda membuat pelaburan bulanan secara berkala sebanyak RM200 atau lebih secara langsung daripada akaun anda yang dipegang oleh bank yang diluluskan oleh Principal Asset Management Berhad atau Pengedar yang Diluluskan dengan pelaburan permulaan minimum RM500.

Walau bagaimanapun, pelaburan permulaan minimum untuk Pelan Simpanan Mudah bagi Dana CIMB-Principal Bond, Dana CIMB-Principal Strategic Bond, CIMB Islamic Enhanced Sukuk, Dana CIMB Islamic Sukuk ialah RM2,000 dan pelaburan permulaan minimum untuk Pelan Simpanan Mudah untuk Dana CIMB-Principal Deposit dan Dana CIMB Islamic Deposit ialah RM10,000.00.

Pelan Simpanan Mudah tidak berkenaan untuk semua dana tertutup dan dana berikut:

 • CIMB Islamic Money Market Fund
 • CIMB-Principal Money Market Income Fund

4. Bagaimanakah seorang pelabur membuat pelaburan tetap ke dalam Pelan Simpanan Mudah?
Pelaburan bulanan yang dibuat melalui Pelan Simpanan Mudah akan diproses apabila permohonan atau cek pelaburan bulanan diterima oleh Pengurus. Pelaburan bulanan dapat dilakukan dengan mengatur arahan tetap dengan Pengedar yang Diluluskan untuk mengkreditkan jumlah yang telah ditetapkan kepada Dana itu setiap bulan. Anda boleh membatalkan Pelan Simpanan Mudah anda pada bila-bila masa dengan memberikan arahan bertulis kepada Pengedar yang Diluluskan yang berkenaan untuk membatalkan arahan tetap anda.

5. Adakah bayaran pengeluaran dikenakan apabila pelabur mengeluarkan unitnya?
Tidak, tiada bayaran pengeluaran dikenakan melainkan untuk dana-dana berikut:

 • CIMB-Principal Strategic Income Bond Fund

Penalti Pengeluaran sehingga 3.0% daripada NAB setiap unit dikenakan pada setiap pengeluaran yang dibuat sebelum Tarikh Matang. Semua Penalti yang ditanggung oleh pemegang Unit akan ditahan oleh Dana.

 • CIMB-Principal Strategic Income Bond Fund 2

Penalti Pengeluaran sehingga 3.0% daripada NAB setiap unit dikenakan pada setiap pengeluaran yang dibuat sebelum Tarikh Matang. Semua Penalti yang ditanggung oleh pemegang Unit akan ditahan oleh Dana.  

 • CIMB-Principal Enhanced Opportunity Bond Fund

Penalti Pengeluaran sehingga 3.0% daripada NAB setiap unit dikenakan pada setiap pengeluaran yang dibuat sebelum Tarikh Matang. Semua Penalti yang ditanggung oleh pemegang Unit akan ditahan oleh Dana.

Pembayaran akan dibuat dalam RM dalam tempoh sepuluh (10) hari calendar.

6. Bolehkah saya menukar antara Dana? 
Penukaran akan dilakukan berdasarkan nilai pelaburan anda dalam Dana. Jumlah minimum untuk penukaran hendaklah setara dengan jumlah pengeluaran minimum yang berkenaan pada Dana atau suatu jumlah yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Harap maklum bahawa jumlah minimum untuk penukaran juga harus memenuhi jumlah pelaburan permulaan minimum atau jumlah pelaburan tambahan minimum (mengikut mana-mana yang tertakluk) yang berkenaan dengan dana yang akan ditukarkan untuknya. Pemegang unit mesti sentiasa mengekalkan sekurang-kurangnya baki minimum yang dikehendaki agar Dana dapat kekal dilaburkan dalam Dana tersebut. Pengurus boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, membenarkan penukaran kepada (atau keluar) Dana, sama ada secara umum (untuk semua pemegang Unit) atau secara khusus (untuk mana-mana pemegang Unit tertentu).

Disebabkan penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dalam dana lain, anda akan dikenakan Fi Penukaran bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Fi Permohonan untuk kedua-dua (2) dana ini.

Sebagai contoh, anda telah melabur dalam dana dengan Fi Permohonan 2.0% pada NAB setiap unit dan sekarang ingin menukar ke dalam dana lain yang mengenakan Fi Permohonan 5.5% pada NAB setiap unit. Oleh itu, anda akan dikenakan Fi Penukaran sebanyak 3.5% pada NAB setiap unit untuk jumlah yang ditukar.

Di samping itu, Pengurus mengenakan fi pengurusan RM100 untuk setiap penukaran yang dibuat daripada dana Principal Asset Management Berhad. Walau bagaimanapun, Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengenepikan Fi Penukaran dan/atau fi-fi pengurusan.

Penukaran juga boleh dikenakan caj pengeluaran sekiranya dana yang ditukar keluar mengenakan Fi Pengeluaran.

Sesungguhnya menukar ke mana-mana dana Principal Asset Management Berhad merupakan pilihan dan keputusan peribadi pelabur. Walaupun begitu, pelabur beragama Islam digalakkan untuk menukar ke mana-mana dana Syariah Principal Asset Management Berhad yang lain bukannya menukar ke dalam dana konvensional Principal Asset Management Berhad yang lain kerana perkara ini tidak dibenarkan mengikut perspektif Syariah.

Tidak ada kemudahan penukaran untuk dana tertutup. Oleh itu, Fi Penukaran adalah tidak berkenaan.

7. Bagaimanakah penukaran Dana diproses?
Seorang pelabur akan menebus keluar Dana A pada harga penebusan/bidaan dan masuk ke Dana B pada Nilai Aset Bersih (NAB) Dana B yang dibundarkan SEHINGGA ke suku sen yang terdekat.

8. Apakah harga yang kami gunakan dalam penukaran?
Contohnya, seorang pelabur yang bertukar dari Dana A ke Dana B. Harga bidaan/belian Dana A akan digunakan untuk menukar unit menjadi jumlah dalam nilai Ringgit. Kemudiannya, NAB Dana B akan digunakan untuk menukar nilai dalam Ringgit kembali ke unit Dana B.

9. Mengapakah harga unit turun selepas pengagihan?
Pendapatan yang diperoleh oleh Dana sepanjang tahun kewangan terakru pada harga unitnya sehingga berakhirnya tempoh pengagihan. Apabila pengagihan pendapatan diumumkan, sebarang pendapatan berfaedah dan keuntungan modal yang direalisasikan akan dibayar kepada pemegang unit. Oleh yang demikian, nilai aset bersih setiap unit Dana, dan harga permohonan (tawaran) dan pengeluaran (bidaan) cenderung untuk sekurang-kurangnya turun menjadi jumlah yang sama seperti pengagihan pendapatan.

10. Sekiranya pelabur memilih untuk melaburkan semula agihan mereka, berapakah harga unit dan tarikh ia akan dilaksanakan?
Pelaburan semula agihan akan dilakukan mengikut harga NAB, setelah pembayaran pengagihan, pada hari perniagaan terakhir tahun tersebut.

11. Apakah yang akan berlaku pada wang yang tidak dituntut oleh pelabur - pengagihan atau pengeluaran?
Wang yang tidak dituntut - selepas 12 bulan, Pemegang Amanah akan mengkreditkannya ke Akaun Amanah Disatukan dan menyerahkannya kepada Pendaftar yang akan memegang selama 12 bulan lagi bagi membolehkan pemilik wang menuntutnya.

 

Risiko Umum Melabur dalam Dana Unit Amanah

Mana-mana pelaburan mempunyai elemen risiko bersamanya. Oleh itu, sebelum membuat pelaburan, bakal pelabur harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko berikut.

Pulangan Tidak Dijamin 
Pelabur hendaklah sedar bahawa dengan melabur dalam dana unit amanah, tidak ada jaminan untuk menerima pengagihan sebarang pendapatan, pulangan atau peningkatan modal.

Risiko Pasaran Umum
Sebarang pembelian sekuriti akan melibatkan beberapa elemen risiko pasaran. Oleh itu, dana unit amanah mungkin terdedah kepada perubahan keadaan pasaran akibat daripada:

 • perkembangan ekonomi global, serantau atau nasional;
 • dasar kerajaan atau keadaan politik;
 • perkembangan dalam kerangka peraturan, undang-undang dan isu perundangan
 • pergerakan umum dalam kadar faedah;
 • sentimen pelabur secara meluas; dan
 • kejutan luaran (cthnya. bencana alam, peperangan dan lain-lain)

Di samping itu, faktor-faktor risiko berikut juga hendaklah dipertimbangkan:

Risiko khusus keselamatan 
Terdapat banyak risiko khusus yang berkenaan dengan keselamatan individu. Beberapa contoh termasuk kemungkinan syarikat gagal membayar balik kupon dan/atau prinsipal pada debenturnya, dan implikasi penilaian kredit syarikat yang diturunkan.

Risiko kecairan 
Risiko kecairan dapat ditakrifkan sebagai tahap mudahnya sesuatu sekuriti dapat dijual pada atau hampir nilai wajarnya bergantung pada jumlah yang didagangkan dalam pasaran.

Risiko inflasi
Risiko kadar inflasi merupakan risiko potensi kerugian dalam kuasa membeli pelaburan anda yang disebabkan oleh peningkatan umum untuk harga pengguna.

Risiko Pembiayaan Pinjaman
Sekiranya pinjaman diperoleh untuk membiayai pembelian unit mana-mana dana unit amanah, pelabur perlu memahami bahawa:

 • Peminjaman akan meningkatkan kebarangkalian keuntungan serta kerugian;
 • Sekiranya nilai pelaburan jatuh di bawah tahap tertentu, pelabur mungkin diminta oleh institusi kewangan untuk menambah kolateral atau mengurangkan jumlah pinjaman yang tertunggak ke tahap yang dikehendaki;
 • Kos pinjaman boleh berubah mengikut masa bergantung kepada naik turun kadar faedah;
 • Risiko penggunaan pembiayaan pinjaman berdasarkan objektif pelaburan, sikap terhadap risiko dan keadaan kewangan pelabur harus dinilai dengan teliti.

Risiko Ketidakpatuhan
Ini merujuk kepada risiko semasa dan masa hadapan terhadap dana unit amanah dan kepentingan pelabur yang timbul sebagai akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, pengawalan, amalan yang ditetapkan dan dasar dan prosedur dalaman oleh pengurus.

Risiko Pengurus
Prestasi mana-mana dana unit amanah bergantung antara lainnya pada pengalaman, pengetahuan, kepakaran dan teknik/proses pelaburan yang diguna pakai oleh pengurus dan sebarang kekurangan perkara di atas akan memberi kesan buruk terhadap prestasi dana sehingga merugikan pemegang Unit.

Pentadbiran Pertukaran Asing

Peraturan yang berkaitan dengan Pentadbiran Pertukaran Asing adalah seperti berikut:

Peraturan Pentadbiran Pertukaran Asing
Syarikat unit amanah pemastautin, dana tertutup, entiti yang menawarkan skim pelaburan kolektif dan pengurus dana dibenarkan melabur di luar negara bagi pihak pelanggan pemastautin dan bukan pemastautin mereka-

 • sehingga 100% daripada Nilai Aset Bersih (NAB) atau keseluruhan dana milik pelanggan pemastautin tanpa peminjaman ringgit domestik dan pelanggan bukan pemastautin;
 • sehingga 50% daripada NAB atau keseluruhan dana milik pelanggan pemastautin mereka dengan peminjaman domestik.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk laman web BNM di www.bnm.gov.my

Terbitan Kawalan Pertukaran Asing / Impak terhadap ASEAN CIS

 • ASEAN CIS dalam denominasi RM (“RM CIS”) mesti ditawarkan hanya di Malaysia;
 • Semua penyelesaian RM dan pengurusan dedahan RM yang timbul dari penerbitan CIS akan dilakukan dengan bank dalam pesisir;
 • Apabila perolehan daripada RM CIS akan dilaburkan di luar negara, perolehan itu hendaklah ditukar menjadi mata wang asing dengan bank dalam pesisir sebelum pengiriman wang ke luar negara;
 • Perolehan daripada RM CIS tidak akan digunakan untuk pelaburan dalam derivatif RM atau instrumen RM yang ditawarkan di luar pesisir;
 • Pengurus dana pemastautin dan bukan pemastautin memenuhi kriteria kelayakan berikut seperti yang ditetapkan oleh SC untuk memanfaatkan sepenuhnya perolehan RM CIS untuk pelaburan di luar negara:

        (i) CIS ditawarkan untuk sekurang-kurangnya dalam 2 bidang kuasa asing;
        (ii) 2/3 daripada CIS dijana dari luar Malaysia. 

Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk laman web SC di www.sc.com.my

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC)

Sekiranya anda merupakan individu atau pelabur milikan tunggal dan tidak berpuas hati dengan hasil proses penyelesaian pertikaian kami, anda boleh merujuk pertikaian anda kepada Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti ("SIDREC") melalui mode-mode berikut. Anda boleh melakukannya sama ada dalam masa 180 hari setelah menerima jawapan terakhir daripada kami atau dalam masa 90 hari dari tarikh anda mengemukakan aduan, tanpa mengira sama ada jawapan terakhir sudah dihantar oleh kami.

(a) melalui telefon: 603-2282 2280 
(b) melalui faks: 603-2282 3855 
(c) melalui e-mel: info@sidrec.com.my
(d) melalui surat kepada: Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC), Unit A-9-1, Level 9, Tower A, Menara UOA Bangsar, No. 5, Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur