Petikan Bahagian 1, Jadual 6 dan 7 CMSA

JADUAL 6

[Seksyen 229]

Penawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali

Bahagian I

A. Penawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali yang dibuat kepada pelabur-pelabur bertauliah
1. Satu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada skim unit amanah, skim pelaburan yang ditetapkan atau skim persaraan swasta.
1A. Satu tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada Bank Negara.

[Am. PU(A) 119/2015:O.3]

2. [Dipotong]
3. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada-
(a) pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal; atau
(b) pengarah eksekutif atau ketua pegawai eksekutif kepada pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.
4. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya.
5. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010.
6. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010.
7. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada institusi berlesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 atau suatu bank Islam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank Islam 1983.
8. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada syarikat insurans yang didaftarkan di bawah Akta Insurans 1996 atau pengendali takaful yang didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984.

B. Penawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali yang dibuat kepada entiti bernilai bersih tinggi
9. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada-
(a) syarikat yang berdaftar sebagai syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 yang mempunyai aset-aset di bawah pengurusan melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing; atau
(b) perbadanan yang merupakan syarikat awam di bawah Akta Syarikat 1965 yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk menjadi pemegang amanah bagi Akta ini dan mempunyai aset-aset di bawah pengurusan melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing.

10. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada-
(a) perbadanan yang mempunyai jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing berasaskan kepada akaun teraudit terakhir; atau
(b) perkongsian yang mempunyai jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing.
11. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada badan berkanun yang ditubuhkan oleh Akta Parlimen atau enakmen mana-mana Negeri.
12. Tawaran atau pelawaan yang dibuat untuk kumpulan wang persaraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Jabatan Hasil Dalam Negeri di bawah seksyen 150 Akta Cukai Pendapatan 1967 [Akta 53].

C. Penawaran terkecuali atau pelawaan terkecuali yang dibuat kepada individu bernilai bersih tinggi
13. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada individu-
(a) yang jumlah bersih aset peribadinya, atau jumlah bersih aset bersama dengan pasangannya, melebihi tiga juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing, kecuali nilai kediaman utama individu itu;
(b) yang mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya; atau
(c) yang, bersama-sama dengan pasangannya, mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya.

 

JADUAL 7

[Seksyen 230]

Terbitan terkecuali

Bahagian I

A. Terbitan terkecuali yang dibuat kepada pelabur bertauliah
1. Terbitan yang dibuat kepada skim unit amanah, skim pelaburan ditetapkan atau skim persaraan swasta.
2. Terbitan yang dibuat kepada pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.
3. Terbitan yang dibuat kepada pengarah eksekutif atau ketua pegawai eksekutif kepada pemegang Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal.
4. Terbitan yang dibuat kepada dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya.
5. Terbitan yang dibuat kepada pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2010.
6. Terbitan yang dibuat kepada pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2010.
7. Terbitan yang dibuat kepada institusi berlesen sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 atau bank Islam sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Bank Islam 1983.
8. Terbitan yang dibuat kepada syarikat insurans yang didaftarkan di bawah Akta Insurans 1996 atau pengendali takaful yang didaftarkan di bawah Akta Takaful 1984.
8A. Terbitan yang dibuat kepada Bank Negara.


[8A. Ins. PU(A) 119/2015:O.4]

B. Terbitan terkecuali yang dibuat kepada Entiti Bernilai Bersih Tinggi
9. Terbitan yang dibuat kepada-
(a) syarikat yang berdaftar sebagai syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 yang mempunyai aset-aset di bawah pengurusan melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing; atau
(b) perbadanan yang merupakan syarikat awam di bawah Akta Syarikat 1965 yang diluluskan oleh Suruhanjaya untuk menjadi pemegang amanah bagi Akta ini dan mempunyai aset-aset di bawah pengurusan melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing.
10. Terbitan yang dibuat kepada-
(a) perbadanan yang mempunyai jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing berdasarkan akaun teraudit terakhir; atau
(b) perkongsian dengan jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing.
11. Terbitan yang dibuat kepada badan berkanun yang ditubuhkan oleh Akta Parlimen atau enakmen mana-mana Negeri.
12. Terbitan yang dibuat kepada kumpulan wang persaraan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Jabatan Hasil Dalam Negeri di bawah seksyen 150 Akta Cukai Pendapatan 1967.

 

C. Terbitan terkecuali yang dibuat kepada Individu Bernilai Bersih Tinggi
13. Tawaran atau pelawaan yang dibuat kepada seseorang individu-
(a) yang jumlah bersih aset peribadinya, atau jumlah bersih aset bersama dengan pasangannya, melebihi tiga juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing, kecuali nilai kediaman utama individu itu;
(b) yang mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya; atau
(c) yang, bersama-sama dengan pasangannya, mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya.