Kategori Pelabur Sofistikated
 

A. Pelabur bertauliah

1. Skim unit amanah, skim persaraan swasta atau skim pelaburan yang ditetapkan.
2. Bank Negara.
3. Orang berlesen atau orang berdaftar.
4. Syarikat induk pertukaran, bursa saham, bursa derivatif, syarikat penjelasan yang diluluskan, simpanan pusat atau pengendali pasaran yang diiktiraf.
5. Syarikat yang dilesenkan, didaftarkan atau diluluskan untuk menjalankan sebarang aktiviti yang diatur atau perkhidmatan pasaran modal oleh pihak berkuasa di Labuan atau di luar Malaysia yang menjalankan fungsi yang sepadan dengan fungsi Suruhanjaya.
6. Pemegang lesen bank atau pemegang lesen insurans seperti yang ditentukan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan Akta 704.
7. Pemegang lesen bank Islam atau pemegang lesen takaful sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan Akta 705.
8. Ketua pegawai eksekutif atau pengarah orang yang disebut dalam perenggan 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas.
9. Dana tertutup yang diluluskan oleh Suruhanjaya.
 

B. Entiti bernilai bersih tinggi (HNWE)

 1. Syarikat yang didaftarkan sebagai syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949 dan mempunyai aset di bawah pengurusannya melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara dalam mata wang asing.
 2. Syarikat yang:
  (a) merupakan syarikat awam di bawah Akta Syarikat 2016 yang diluluskan oleh SC untuk menjadi pemegang amanah di bawah CMSA dan mempunyai asset-aset di bawah pengurusan melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing; atau
  (b) menjalankan aktiviti pegurusan dana yang diatur semata-mata untuk kepentingan syarikat berkaitan dan mempunyai aset di bawah pengurusannya melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara dalam mata wang asing.
 3. Syarikat dengan jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing berdasarkan akaun terakhir yang diaudit.
 4. Kerjasama dengan jumlah aset bersih melebihi sepuluh juta ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing.
 5. Badan berkanun yang ditubuhkan berdasarkan undang-undang yang berfungsi atau mandatnya ialah pelaburan dalam produk pasaran modal. 
 6. Dana pencen yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.


C. Individu bernilai bersih tinggi (HNWI)

Seorang individu

 1. jumlah aset peribadi bersihnya melebihi tiga juta ringgit atau yang setara dalam mata wang asing, dengan syarat nilai bersih kediaman utama individu menyumbang tidak lebih daripada satu juta ringgit daripada jumlah aset bersih;
 2. jumlah aset bersama bersih dengan— 
  (a) pasangannya; atau 
  (b) anaknya, atau, 
  melebihi tiga juta ringgit atau yang setara dalam mata wang asing, dengan syarat nilai bersih kediaman utama individu dengan pasangan atau anaknya menyumbang tidak lebih daripada satu juta ringgit daripada jumlah aset bersih; 
 3. yang mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi tiga ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya; atau
 4. yang, bersama-sama dengan pasangannya, mempunyai pendapatan tahunan kasar melebihi empat ratus ribu ringgit atau yang setara nilainya dalam mata wang asing setiap tahun dalam dua belas bulan sebelumnya.
 5. yang jumlah bersih portfolio pelaburan peribadi atau jumlah bersih portfolio pelaburan bersama dengan pasangannya, dalam mana-mana produk pasaran modal melebihi satu juta ringgit atau yang setara dalam mata wang asing.