Syarat-syarat kami

1. Definisi & Tafsiran

1.1 Definisi

1.1.1 Dalam Terma dan Syarat ini, perkataan-perkataan berikut mempunyai maksud yang ditetapkan kepadanya kecuali jika konteksnya mempunyai maksud yang berlainan:-

PenggunaBermaksud seseorang:
(a) Yang mempunyai akses melalui pautan web ke laman web Principal; dan/atau
(b) Orang lain yang diberi kuasa oleh Principal dari semasa ke semasa;
untuk mengakses dan/atau menggunakan Platform Digital;
Platform DigitalBermaksud laman web, portal, perkhidmatan, perisian dan bahan yang disediakan oleh Principal atau disediakan melalui Platform Digital;
PrincipalBermaksud Principal Asset Management Berhad (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Asset Management Berhad), syarikat sekutu, anak syarikat dan/ atau jenamanya termasuk mana-mana nama dan penerima yang menggantikannya;
BahanBermaksud semua maklumat, data atau kandungan yang diberikan atau disediakan oleh Principal melalui Platform Digital;
Kata LaluanBermaksud sebarang kod pengesahan, kata laluan, maklumat keselamatan dan prosedur yang diberikan kepada anda oleh Principal untuk anda mengakses Platform Digital;
PerkhidmatanBermaksud alat, kemudahan, perisian dan apa-apa kemudahan tertentu lain atas apa-apa nama dan diberikan kepada atau disediakan oleh Principal kepada Pengguna;
PerisianBermaksud perisian sedemikian yang disediakan oleh Principal;
Terma dan SyaratBermaksud semua terma dan syarat yang terkandung di sini termasuk apa-apa pindaan, pengubahsuaian dan/atau variasi dari semasa ke semasa; dan
ID PenggunaBermaksud maklumat pengenalan pengguna anda.

1.2 Dalam Perjanjian ini, kecuali konteks menyatakan sebaliknya:-

1.2.1 Istilah "kami'' merujuk kepada Principal;

1.2.2 Istilah 'anda' merujuk kepada Pengguna;

1.2.3 Perkataan yang menandakan nombor tunggal hendaklah termasuk plural dan sebaliknya;

1.2.4 Perkataan yang menggambarkan jantina maskulin termasuk jantina feminin dan jantina neuter dan sebaliknya;

1.2.5 Dalam Perjanjian ini, sebarang rujukan kepada "menulis" atau ekspresi yang berkaitan akan merangkumi rujukan kepada, e-mel atau cara komunikasi yang boleh dibandingkan;

1.2.6 Sebarang rujukan dalam Perjanjian ini kepada mana-mana peruntukan undang-undang, peraturan atau kawal selia hendaklah ditafsirkan sebagai rujukan kepada peruntukan itu sebagaimana yang dipinda, dikuatkuasakan semula atau dilanjutkan pada masa yang berkenaan; dan

1.2.7 Tajuk dan sub-tajuk dalam Perjanjian ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran Perjanjian ini.

2. Penerimaan

Anda menerima dan bersetuju bahawa akses anda kepada dan penggunaan Platform Digital hendaklah pada setiap masa, ditadbir oleh Terma dan Syarat yang dinyatakan di dalam ini serta mana-mana peraturan dan garis panduan operasi berhubung dengan Platform Digital seperti yang disediakan oleh Principal dari semasa ke semasa.

3. Kata Laluan

3.1 Anda diberi kuasa untuk mengakses dan menggunakan Platform Digital dengan memasukkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda

3.2 Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua akses, penggunaan dan aktiviti dalam Platform Digital di mana ia dilaksanakan melalui penggunaan ID Pengguna dan Kata Laluan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa maklumat yang dikemukakan, mesej yang dihantar, pernyataan yang dibuat dan komunikator yang dihantar.

3.3 Anda dengan ini mengakui niat anda untuk terikat dengan semua komunikasi yang dihantar dalam atau melalui Platform Digital di mana ia dimulakan melalui penggunaan ID Pengguna dan Kata Laluan anda.

3.4 Anda bertanggungjawab terhadap keselamatan ID Pengguna dan Kata Laluan anda yang merangkumi kewajipan anda untuk merahsiakan dan tidak mendedahkan ID Pengguna, Kata Laluan atau maklumat lain yang berkaitan kepada pihak lain yang boleh membenarkan, membantu atau memudahkan akses dan penggunaan Platform Digital yang tidak dibenarkan.

3.5 Jika anda percaya bahawa ID Pengguna dan Kata Laluan anda telah dikompromi, anda dikehendaki memaklumkan kepada Principal dengan segera.

4. Pemindaan

4.1 Principal mempunyai hak budi bicara tunggal dan mutlak untuk meminda, menukar atau mengubah suai Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa. Penggunaan berterusan Platform Digital oleh anda selepas pemindaan, perubahan atau pengubahsuaian sedemikian akan dianggap sebagai penerimaan dan persetujuan terhadap pemindaan, perubahan atau pengubahsuaian tersebut. 

4.2 Sekiranya anda tidak mahu terikat dengan sebarang pemindaan, perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat ini, anda hendaklah berhenti menggunakan Platform Digital dengan segera.

5. Perkhidmatan

5.1 Kebolehan anda untuk mengakses dan menggunakan Perkhidmatan akan ditetapkan menurut kelayakan anda, seperti yang ditentukan oleh Principal mengikut budi bicara mutlaknya dari semasa ke semasa.

5.2 Perkhidmatan yang disediakan dan/atau tahap kelayakan anda mungkin berbeza dari semasa ke semasa menurut budi bicara Principal.

5.3 Walaupun akses dan penggunaan Platform Digital disediakan secara percuma, Principal berhak untuk mengenakan caj berhubung dengan mana-mana Perkhidmatan atau Bahan yang diberi atau disediakan di dalamnya, menurut budi bicara tunggal dan mutlak mereka.

6. Penggunaan yang Dibenarkan

6.1 Penggunaan Platform Digital anda perlulah sentiasa mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung di sini, dan mematuhi garis panduan atau arahan lain yang mungkin dikeluarkan oleh Principal dari semasa ke semasa.

6.2 Semasa anda mengakses dan menggunakan Platform Digital, anda dilarang daripada: -

6.2.1 Menyiarkan, menyebarkan, memuat naik atau menghantar apa-apa mesej, data atau komunikasi yang (i) menyinggung perasaan, memfitnah, kesat, kasar, mengancam, mengganggu atau mengandungi libel; (ii) yang mengandungi rasisme ketaksuban, kebencian, pornografi atau kandungan lain yang tidak menyenangkan; yang melanggar hak harta intelek pihak ketiga; (ii) yang mengandungi virus, kuda trojan, cecacing atau apa-apa bahan, fail atau program yang berbahaya atau merosakkan atau mengganggu; atau (iv) boleh dianggap sebagai berita palsu di bawah undang-undang yang berkaitan; atau (v) yang sebaliknya boleh menimbulkan liabiliti jenayah atau sivil atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkaitan;

6.2.2 Menghantar mesej spam, mesej rantai atau apa-apa jenis mesej atau komunikasi yang tidak diminta kepada sesiapa sahaja yang tidak memberikan persetujuan mereka terlebih dahulu untuk menerima mesej atau komunikasi tersebut;

6.2.3 Menyiarkan apa-apa pautan ke laman web lain pada Platform Digital, tanpa kebenaran Principal terlebih dahulu;

6.2.4 Mengganggu penggunaan atau mengganggu keupayaan orang lain untuk menggunakan Platform Digital dengan berkesan; dan

6.2.5 Terlibat dalam aktiviti, sama ada yang sah atau yang menyalahi undang-undang, yang boleh dianggap oleh Principal sebagai berbahaya kepada pengguna Platform Digital, dan boleh merosakkan reputasi dan nama baik Principal.

6.3 Principal mempunyai hak budi bicara tunggal dan mutlak untuk menentukan had mengenai frekuensi, kelantangan dan saiz mesej, data dan/atau komunikasi yang boleh dihantar, diterima, disimpan, atau disiarkan oleh anda, melalui atau pada Platform Digital, dari semasa ke semasa.

6.4 Principal tidak diwajibkan untuk memantau penggunaan Digital Platform anda. Bagaimanapun, kami berhak untuk melakukan pemeriksaan rawak dari semasa ke semasa untuk memastikan pematuhan Terma dan Syarat Principal, dan pematuhan garis panduan atau arahan lain yang mungkin dikeluarkan oleh Principal atau pihak berkuasa yang berkaitan dari semasa ke semasa.

6.5 Tanpa menjejaskan hak kami untuk mengehadkan, menangguhkan atau menamatkan akses dan penggunaan Platform Digital di sini, kami mempunyai hak tunggal dan budi bicara mutlak untuk menyekat, menapis, mengedit, memadam atau membuang sebarang mesej, data atau komunikasi yang disiarkan, disebarkan, dimuat naik atau dihantar oleh anda, yang dilihat sebagai melanggar syarat, dasar atau garis panduan kami.

7. Keperluan

7.1 Principal boleh menetapkan keperluan minimum bagi perkakasan dan/ atau perisian yang membolehkan anda mengakses Platform Digital, di mana pemerolehan dan penggunaannya adalah atas risiko dan perbelanjaan anda sendiri.

7.2 Walaupun terdapat syarat di atas, Principal mempunyai hak budi bicara tunggal dan mutlak dan dari semasa ke semasa, untuk mengubah atau mengemas kini keperluan minimum perkakasan dan/ atau perisian dalam keadaan yang dianggap sesuai oleh Principal, termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan Principal untuk menjalankan apa-apa pengubahsuaian dan/atau penambahbaikan, atau penyediaan model perkakasan yang lebih baharu atau versi perisian yang berlainan pada Platform Digital.

7.3 Tidak mengubah atau menaik taraf perkakasan dan perisian mengikut keperluan Principal, boleh mengakibatkan anda kehilangan upaya untuk mengakses dan/ atau memperoleh semua ciri dan/atau Perkhidmatan Platform Digital yang tersedia untuk anda, dan ciri-ciri yang sepadan dengan tahap kelayakan anda sebagai Pengguna.

8. Perisian

8.1 Lanjutan daripada syarat-syarat (seperti yang dinyatakan dalam Klausa 7) yang mungkin ditetapkan oleh Principal untuk anda mengakses dan menggunakan Platform Digital, anda juga mungkin perlu memasang Perisian tertentu milik Principal pada komputer anda dengan menggunakan mod pemasangan yang diberi atau disediakan oleh Principal.

8.2 Sekiranya Perisian sedemikian diperlukan, Principal dengan ini menyediakan dan memberikan anda, untuk kegunaan anda sendiri, lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tanpa hak untuk sub-lesen dan lesen yang boleh ditarik semula, untuk menggunakan Perisian bagi tujuan yang dimaksudkan dan dibenarkan di sini.

8.3 Penggunaan Perisian oleh anda adalah terhad kepada penggunaan perisian sama yang berkaitan dengan Platform Digital dan mengikut Terma dan Syarat ini.

8.4 Anda tidak dibenarkan dan tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain untuk:

8.4.1 Menyalin, menukar, mengubah suai, membalikkan enjin, menyusun semula, mengembalikan input atau membongkar atau menghasilkan semula perisian;

8.4.2 Menerbitkan atau mendedahkan Perisian atau apa-apa maklumat atau data berhubung dengannya; atau

8.4.3 Menyerahkan, memindahkan, memberikan sub-lesen atau sebaliknya membuat apa-apa keuntungan, kewangan atau selainnya, daripada Perisian.

8.5 Anda akan segera memaklumkan kepada Principal jika anda menyedari penggunaan mana-mana Perisian yang tidak dibenarkan.

8.6 Principal mempunyai hak budi bicara tunggal dan mutlak untuk menamatkan lesen yang berkenaan pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda, atau mengambil apa-apa tindakan yang dipercayai munasabah dan perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan.

9. Pematuhan

9.1 Anda hendaklah mematuhi semua panduan, arahan yang diberikan dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh Principal, berkaitan dengan Platform Digital.

9.2 Walaupun terdapat syarat di atas, tiada apa-apa yang akan mempengaruhi hak anda untuk menilaikan sendiri dan menggunakan kemahiran anda sebagaimana yang dianggap paling sesuai untuk memastikan pematuhan panduan, arahan dan peraturan yang berkenaan, atau sebaliknya untuk mematuhi kewajipan di bawah Terma dan Syarat ini.

10. Pengecualian

10.1 Platform Digital disediakan ''SEBAGAIMANA ADA'' dan ''SEBAGAIMANA TERSEDIA'', tanpa apa-apa waranti, syarat, jaminan atau perwakilan apa-apa jenis, sama ada dinyatakan atau tersirat. Setakat yang dibenarkan sepenuhnya menurut undang-undang yang berkenaan, Principal menafikan semua waranti yang dinyatakan atau yang tersirat, berhubung dengan Platform Digital, termasuk tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik atau bukan pelanggaran hak pihak ketiga atau sebarang waranti atau syarat lain yang timbul melalui statut atau undang-undang atau dari segi urusan atau penggunaan.

10.2 Tanpa menjejaskan keluasan di atas dan seterusnya, Principal tidak menjamin atau membuat sebarang perwakilan:

10.2.1 Bahawa Platform Digital akan memenuhi keperluan anda atau akan tidak terganggu, tepat pada masanya, bebas daripada kesilapan, bebas daripada virus, kuda trojan, cecacing atau komponen lain yang berbahaya, merosakkan atau mengganggu atau, bahawa kecacatan tersebut akan diperbetulkan;

10.2.2 Bahawa tidak akan ada kelewatan, kegagalan, kesilapan atau kehilangan Bahan atau mesej, data atau komunikasi anda yang dihantar atau disiarkan melalui atau pada Platform Digital;

10.2.3 Mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, kecukupan, kualiti dan kesempurnaan Platform Digital;

10.2.4 Tentang Bahan, siaran, jawapan siaran atau komunikasi lain yang terdapat di Platform Digital;

10.2.5 Bahawa apa-apa nasihat atau Bahan yang diperoleh oleh anda daripada kami melalui Platform Digital adalah benar, tepat atau lengkap, dan anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk menilai sendiri kandungan sebelum bertindak dan/atau bergantung pada mana-mana Bahan; dan

10.2.6 Bahawa Platform Digital adalah sesuai atau tersedia untuk kegunaan di mana-mana lokasi selain Malaysia. Mereka yang memilih untuk mengakses dan menggunakan Platform Digital adalah bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang tempatan yang terpakai dalam bidang kuasa mereka.

10.3 Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa akses dan penggunaan Platform Digital oleh anda tidak menyalahi undang-undang atau dilarang oleh mana-mana undang-undang yang berkenaan. Anda mesti mengambil langkah berjaga-jaga anda sendiri untuk memastikan proses yang anda gunakan untuk mengakses Platform Digital tidak mendedahkan anda kepada risiko virus, kod komputer hasad atau bentuk gangguan lain yang boleh menyebabkan kerosakan kepada anda dan/atau peralatan komputer yang digunakan oleh anda untuk mengakses dan menggunakan Platform Digital.

10.4 Anda mengakui dan bersetuju bahawa Bahan yang anda muat turun atau peroleh melalui penggunaan Platform Digital akan dimuat turun atau diperolehi mengikut budi bicara dan risiko anda sendiri, dan bahawa Principal tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang mungkin terjadi akibat muat turun atau penggunaan Bahan tersebut.

10.5 Untuk mengelakkan keraguan, Principal tidak menerima tanggungjawab atas sebarang gangguan atau kerosakan pada mana-mana peralatan komputer yang digunakan oleh anda yang timbul berkaitan dengan penggunaan Platform Digital atau mana-mana laman web yang dipautkan.

10.6 Perkhidmatan yang dipaparkan atau dirujuk di Platform Digital ini hanya untuk orang yang didaftarkan sebagai Pengguna Principal.

11. Pengecualian Liabiliti

11.1 Dalam apa jua keadaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada kecuaian, Principal atau mana-mana pihak yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan, atau menyediakan Platform Digital tidak akan bertanggungjawab kepada anda, atas apa-apa kerosakan langsung, sampingan, tidak langsung, berbangkit, khusus atau punitif akibat daripada:

11.1.1 Akses anda kepada dan penggunaan (sama ada dibenarkan atau sebaliknya), atau ketidakupayaan untuk mengakses dan menggunakan, Platform Digital; 

11.1.2 Pergantungan anda terhadap Bahan yang disediakan oleh Principal, atau yang berada pada, atau yang diakses melalui Platform Digital;

11.1.3 Kegagalan anda untuk mematuhi Terma dan Syarat di sini;

11.1.4 Akses tanpa kebenaran, pemusnahan atau pengubahan komunikasi, data, maklumat atau transmisi anda melalui atau pada Platform Digital atau pada komputer anda;

11.1.5 Apa-apa kerosakan atau virus yang boleh menjejaskan peralatan komputer anda atau harta lain akibat daripada akses anda kepada, penggunaan, atau melayari Platform Digital atau memuat turun dan/atau penggunaan mana-mana Bahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat, data, teks, imej, video atau audio dari Platform Digital;

11.1.6 Tindakan dan pengecualian Pengguna atau mana-mana pihak ketiga yang lain;

11.1.7 Penggunaan hak dan budi bicara Principal yang terkandung di sini; atau

11.1.8 Kelewatan atau kegagalan Platform Digital atau pelanggaran atau pengecualian oleh Principal yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabah Principal.

11.2 Pengecualian ini akan berkuatkuasa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

12. Hak Cipta

12.1 Semua Bahan yang diberi atau disediakan melalui Platform Digital (termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, ikon, rakaman bunyi dan video) sama ada oleh Principal atau mana-mana pihak ketiga lain, dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, paten dan apa-apa undang-undang harta intelek dan proprietari yang terpakai dan dimiliki dan/atau dikawal oleh kami dan/atau penyedia kandungan pihak ketiga kami.

12.2 Kecuali dibenarkan oleh Principal secara bertulis, tiada Bahan yang merangkumi Platform Digital dan/atau disediakan melalui Platform Digital boleh diubah suai, disalin, disesuaikan, disimpan, dipaparkan, dihasilkan semula, diterbitkan semula, disiar, dihantar, diedar dan/atau digunakan dalam penciptaan karya derivatif.

12.3 Jika diperlukan, anda boleh memuat turun satu (1) salinan Bahan dari Platform Digital untuk kegunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk tujuan komersial, dengan syarat anda mengekalkan semua hak cipta dan notis harta benda lain kecuali anda diberi kebenaran nyata oleh Principal atau penyedia kandungan pihak ketiga yang berkaitan.

12.4 Anda bersetuju bahawa anda tidak memegang apa-apa hak milik dalam mana-mana Bahan yang dimuat turun, dan dalam semua hak di Platform Digital dan dalam apa-apa Bahan yang diberi atau disediakan di dalamnya.

12.5 Anda menjamin bahawa anda memiliki semua hak dan lesen yang diperlukan untuk menyediakan di Platform Digital, sebarang maklumat, data atau kandungan yang anda hantar dan/atau sampaikan melalui Platform Digital. Anda seterusnya bersetuju bahawa Principal tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau ganti rugi yang timbul daripada penghantaran, komunikasi dan/atau penyediaan maklumat, data atau kandungan tersebut.

12.6 Dengan menghantar, menyampaikan dan/atau menyediakan maklumat, data atau kandungan tersebut pada atau melalui Platform Digital, anda memberi Principal dan pengguna lain di Platform Digital, hak atau lesen untuk mengakses, melihat dan memuat turun maklumat, data atau kandungan berkenaan untuk kegunaan mereka.

12.7 Seterusnya, anda bersetuju bahawa Principal tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan maklumat, data atau kandungan yang anda hantarkan, sampaikan dan/atau sediakan pada atau melalui Platform Digital oleh mana-mana pengguna Platform Digital lain.

13. Pautan Pihak Ketiga

Platform Digital Principal mungkin mengandungi pautan pihak ketiga atau pautan luaran ke laman web lain yang tidak diurus atau dikendalikan oleh Principal. Pautan-pautan ini disediakan sebagai kemudahan sahaja dan mungkin tidak akan kerap dikemaskini atau dikekalkan. Principal tidak bertanggungjawab atas kandungan atau amalan privasi yang berkait dengan pautan-pautan tersebut. Anda mengakui bahawa mana-mana pautan pada Platform Digital tidak akan dianggap oleh anda sebagai pengesahan, kelulusan atau cadangan oleh Principal bagi pemilik atau pengendali pautan-pautan tersebut, atau bagi apa-apa maklumat, grafik, bahan, produk atau perkhidmatan yang dirujuk, yang terkandung pada atau diterima daripada pautan-pautan tersebut, melainkan dan setakat yang dinyatakan sebaliknya.

14. Undang-Undang yang Mentadbir
Terma dan Syarat ini ditadbir oleh undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. Anda bersetuju untuk mematuhi bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia berhubung dengan sebarang pertikaian yang timbul daripada perjanjian ini.

15. Sulit & Privasi

15.1 Anda dengan ini mengaku bahawa anda tidak akan, tanpa keizinan bertulis dari Principal, mendedahkan apa-apa data, maklumat atau bahan yang berhubung dengan atau berkaitan dengan Principal atau para pelaburnya menurut Terma dan Syarat ini, kepada mana-mana pihak ketiga selain individu relevan yang diberikan kuasa dan berhak untuk menerima pendedahan sedemikian.

15.2 Anda bersetuju bahawa Principal berhak untuk menggunakan atau menyediakan maklumat sedemikian berkaitan dengan anda dan penggunaan Platform Digital oleh anda, untuk tujuan menguatkuasakan atau mempertahankan mana-mana hak kami, untuk mematuhi semua perundangan, undang-undang dan kawal selia yang terpakai serta keperluan mana-mana badan perundangan atau pengawalselia, untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan dan untuk mencegah penipuan atau aktiviti haram.

15.3 Anda bersetuju bahawa Principal berhak untuk menyediakan maklumat tersebut dalam bentuk agregat yang tidak mendedahkan identiti anda, bagi kegunaan rakan sekutu, ahli gabungan, penasihat atau pihak ketiga yang berkaitan.

16. Keselamatan

16.1 Principal akan berusaha untuk melindungi maklumat atau data yang dihantarkan melalui Platform Digital dan akan memelihara integriti data atau penghantaran tersebut. Bagaimanapun, Principal tidak menjamin dan tidak dapat memastikan keselamatan apa-apa data atau maklumat yang dihantarkan kepada dan diterima oleh kami.

16.2 Bagi tujuan keselamatan Platform Digital, anda mengakui bahawa Principal berhak untuk memantau semua aktiviti anda yang dijalankan melalui Platform Digital, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.

17. Penamatan

17.1 Akses dan penggunaan Platform Digital anda boleh ditamatkan pada bila-bila masa oleh Principal tanpa memberi apa-apa sebab atau notis kepada anda. 

17.2 Anda mengakui bahawa kami berhak untuk menggantung dan/atau menamatkan ID Pengguna dan Kata Laluan anda tanpa perlu mendapatkan kelulusan anda atau menjelaskan penggantungan dan/atau penamatan tersebut atau memberi notis terlebih dahulu kepada anda.

17.3 Anda tidak boleh mempertanggungjawab Principal atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang mungkin anda alami akibat penggantungan dan/atau penamatan tersebut.

17.4 Anda hendaklah, setelah penamatan akses anda ke Platform Digital, mengembalikan semua salinan Bahan dan Perisian dalam milikan anda atau memadam, memusnahkan atau menjadikannya tidak boleh digunakan secara kekal, sebagaimana yang diarahkan oleh Principal.

17.5 Sekiranya berlaku penamatan, klausa 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 dan 23 akan bertahan dan akan terus berkuatkuasa.

18. Kebolehasingan

18.1 Anda bersetuju bahawa mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini yang didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang berkenaan akan diputuskan sepenuhnya daripada Terma dan Syarat ini, dan Terma dan Syarat dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan tanpa merangkumi peruntukan yang tidak sah atau yang tidak dapat dikuatkuasakan tersebut.

18.2 Seterusnya, apa-apa peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan seperti ini, tidak akan memberi kesan atau menjejaskan Terma dan Syarat selebihnya yang terkandung di sini, yang mana akan terus berkuat kuasa sepenuhnya.

19. Penepian

Anda bersetuju bahawa apa-apa kegagalan di pihak Principal, sama ada yang berterusan atau sebaliknya, dalam menggunakan hak, kuasa, keistimewaan, remedi atau peruntukannya di bawah Terma dan Syarat ini, atau sebarang kegagalan atau kelewatan dalam menuntut pematuhan mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini, tidak akan membentuk penepian oleh Principal terhadap mana-mana hak, kuasa, keistimewaan, remedi atau peruntukan yang berkaitan dengan Terma dan Syarat ini.

20. Indemniti

Anda dengan ini bersetuju untuk melindungi dan kekal melindungi Principal, pihak yang bekerja dengannya, pekerja dan/atau kontraktornya daripada semua liabiliti, tuntutan, kerugian, perbelanjaan atau ganti rugi termasuk apa-apa yuran guaman yang mungkin ditanggung oleh Principal, yang timbul secara langsung atau tidak langsung atau yang berkait dengan, dan diakibatkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan Platform Digital, atau pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda walau bagaimanapun ia berlaku, atau tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Principal berhubung dengan akses dan penggunaan Platform Digital dan/atau Perkhidmatan yang disediakan di dalamnya, oleh anda.

21. Arahan

21.1 Jika mana-mana Perkhidmatan membolehkan anda mengeluarkan arahan kepada Principal, Principal hendaklah melaksanakan apa-apa arahan yang diterima daripada anda atau mana-mana orang lain atau mana-mana pihak ketiga yang menggunakan ID Pengguna dan Kata Laluan anda untuk mengakses Platform Digital. Arahan sedemikian hendaklah dianggap sebagai dikeluarkan terus oleh anda tanpa mengira sama ada ia dikeluarkan oleh pihak ketiga yang dibenarkan atau sebaliknya. Selepas arahan tersebut dihantarkan, anda akan terikat kepadanya.

21.2 Anda bersetuju bahawa Principal tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang ditanggung oleh anda atau mana-mana individu lain atau pihak ketiga sekiranya kami telah bertindak mengikut sebarang arahan yang dihantar kepada kami berdasarkan penggunaan ID Pengguna dan Kata Laluan anda.

21.3 Jika anda mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mengesyaki bahawa arahan anda tidak dihantar dengan tepat atau secara keseluruhannya, anda hendaklah memaklumkan kepada kami dengan segera. Anda seterusnya bersetuju bahawa kami tidak akan dipertanggungjawabkan atas sebarang rasuah, gangguan, pengecualian, kesilapan, kelewatan, tidak terima atau salah nyata arahan anda, oleh apa-apa sebab.

21.4 Menurut budi bicara kami sendiri, kami berhak untuk menolak mana-mana arahan yang diberikan oleh anda, di mana arahan tersebut bertentangan dengan dasar kami atau mana-mana peraturan atau kawal selia yang sedang berkuat kuasa, atau atas apa-apa sebab lain.

22. Ketersediaan

22.1 Penyediaan Platform Digital dan Perkhidmatan di sini adalah tertakluk pada budi bicara tunggal dan mutlak Principal. Bagaimanapun, anda mengakui kemungkinan berlakunya gangguan akses pada beberapa atau semua Platform Digital disebabkan penyelenggaraan sistem atau sebab-sebab di luar kawalan kami. Anda menerima dan mengakui bahawa kami tidak dapat menjamin ketersediaan Platform Digital pada setiap masa.

22.2 Jika atas sebarang sebab, Platform Digital atau sebahagian daripadanya tidak tersedia, anda dengan ini bersetuju bahawa anda akan menggunakan cara alternatif untuk berkomunikasi dengan Principal.

23. Keterangan

Anda bersetuju dan mengakui bahawa jika tiada kewujudan kesilapan yang nyata, semua keterangan maklumat yang dihantar, mesej yang disiarkan, pernyataan yang dibuat dan/atau komunikasi yang dihantarkan, termasuk sebarang keterangan dalam bentuk, antara lain, cetakan komputer, log transaksi dan bentuk maklumat dan storan data lain, akan mengikat anda dan diperlakukan sebagai keterangan muktamad bagi komunikasi anda untuk semua tujuan.

24. Notis

24.1 Anda bersetuju dengan semua notis dan bentuk komunikasi lain yang berkaitan dengan Platform Digital atau seperti yang dikehendaki oleh Terma dan Syarat ini, yang mungkin diberikan oleh Principal dengan cara berikut:-

24.1.1 Melalui pos biasa ke alamat terakhir anda yang diketahui dalam rekod Principal, dan pemberitahuan tersebut hendaklah dianggap sebagai diterima dua (2) hari selepas pengirimannya;

24.1.2 Melalui mel elektronik ke alamat e-mel terakhir yang diketahui dalam rekod Principal, dan pemberitahuan tersebut hendaklah dianggap sebagai diterima dua puluh empat (24) jam selepas penghantarannya;

24.1.3 Dengan menyiarkan mesej pada Platform Digital; atau

24.1.5 Jika diberitahu kepada anda dengan cara lain yang difikirkan sesuai oleh Principal.

25. Maklumat Hubungan

Untuk sebarang pertanyaan, maklum balas dan/atau aduan, sila hubungi kami melalui:-

  • Telefon: 03-77237260
  • E-mel: myservice@principal.com
  • Pos: 50, 52 & 54, Jalan SS21/39, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor