Notis Privasi

Di Principal, kami menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi anda selaras dengan undang-undang Malaysia.

Oleh itu, Notis Privasi ini dirumus untuk menerangkan dan menjelaskan sebahagian daripada dasar dan prinsip kami tentang privasi maklumat peribadi anda, yang semuanya diguna pakai oleh kami sebagai tanda komitmen kami dalam menghormati, mengekalkan, dan melindungi privasi maklumat peribadi anda.
Principal hanya akan mengumpul, merekodkan, memegang, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan (iaitu “memproses”)  maklumat peribadi anda mengikut undang-undang berkaitan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi 2010), Notis Privasi ini dan terma privasi dalam mana-mana perjanjian antara anda dengan Principal.

Notis Privasi ini menerangkan:

 • Jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan serta cara kami mengumpul maklumat peribadi tersebut
 • Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
 • Pihak-pihak yang kami dedahkan maklumat peribadi anda
 • Pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemaskinikan maklumat peribadi anda

Privasi anda adalah penting kepada kami, jadi sila luangkan masa untuk mengetahui amalan kami dan jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi Pegawai Khidmat Pelanggan kami di +60 3 7723 7260.

Bagi tujuan Notis Privasi ini, sila ambil perhatian bahawa:

 • "Principal" merujuk kepada Principal Asset Management Berhad dan syarikat-syarikat berkaitan, sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 7 Akta Syarikat 2016 dan syarikat-syarikat dikawal bersama, yang menyediakan perkhidmatan kewangan serta perkhidmatan lain yang dikawal selia.
 • "Maklumat Peribadi" merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda dan/atau transaksi anda dengan kami. Maklumat ini merangkumi nama anda, alamat, pekerjaan, maklumat untuk menghubungi anda, butiran akaun, jenis produk dan/atau perkhidmatan yang dilanggan dan apa-apa maklumat lain yang perlu mengenai diri anda dan transaksi anda dengan kami. Untuk mengelakkan keraguan, sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini hanya terpakai jika anda seorang individu.

Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan Serta Cara Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Tersebut:
Untuk membolehkan kami mengendali pertanyaan anda, membuka dan mengoperasi akaun/pelaburan untuk anda dan/atau untuk secara amnya menawarkan produk dan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin perlu dan/atau diharuskan untuk memproses maklumat peribadi dan maklumat kewangan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. maklumat peribadi termasuk gambar anda untuk mengesahkan identiti dan latar belakang anda;
 2. maklumat peribadi untuk mengesahkan kedudukan kewangan, kepercayaan kredit anda dan/atau kesesuaian untuk mana-mana produk/perkhidmatan yang dipohon; dan/atau
 3. maklumat peribadi yang anda berikan apabila anda memohon mana-mana produk dan perkhidmatan kami.

Kami mungkin mendapatkan maklumat ini daripada anda dan daripada pelbagai sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. melalui hubungan anda dengan kami, contohnya maklumat yang diberikan oleh anda dalam borang permohonan, apabila menggunakan produk atau perkhidmatan kami, apabila mengambil bahagian dalam kaji selidik pelanggan, pertandingan dan promosi, dan semasa ulasan kewangan;
 2. melalui komunikasi lisan dan bertulis anda dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;
 3. dari analisis cara anda menggunakan dan menguruskan akaun/pelaburan anda dengan kami, dari transaksi yang anda buat dan dari bayaran yang dibuat kepada/daripada akaun/pelaburan anda;
 4. daripada pihak ketiga berkaitan dengan anda, seperti majikan, pemegang akaun bersama, pemberi sekuriti/jaminan, penjamin dan indemnitor, tertakluk kepada persetujuan anda;
 5. daripada apa jua sumber lain yang mana anda telah memberikan persetujuan anda untuk mendedahkan maklumat berkaitan dengan diri anda dan/atau dari mana jua sumber yang tiadahadnya;
 6. daripada rakaman televisyen litar tertutup (CCTV) yang dipasang di premis kami;
 7. daripada Jabatan Insolvensi Malaysia, pihak berkuasa kerajaan lain yang berkenaan dan/atau agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memastikan antara lainnya kedudukan kewangan anda pada masa ini dan di masa lalu; dan/atau
 8. daripada sebarang maklumat yang diberikan dan/atau dikumpul apabila anda melawat laman web kami termasuk alamat IP komputer anda atau daripada sebarang maklumat yang dikumpul melalui ‘cookies’ di sesetengah laman web kami. Kami menggunakan ‘cookies’ untuk beberapa tujuan, termasuk menyimpan pilihan anda terhadap sesetengah jenis maklumat atau produk tertentu, analisis lanjut bagi tujuan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, untuk mempertingkatkan produk dan/atau menyesuaikan perkhidmatan kami khusus buat anda. Anda boleh melaraskan seting pada pelayar anda supaya anda diberitahu apabila anda menerima ‘cookie’ atau alat pengesanan lain yang serupa. Sila rujuk kepada dokumen pelayar anda untuk memastikan sama ada alat pengesanan telah dipasang di komputer anda  atau untuk meminta untuk tidak menerima ‘cookie’ atau menghilangkan keupayaan ‘cookie’ jika anda tidak mahu maklumat anda dikumpul melalui penggunaan ‘cookie’.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda
Selain daripada yang dinyatakan di atas, kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk satu atau lebih tujuan berikut:

 1. untuk menilai permohonan/permintaan anda untuk produk dan perkhidmatan kami;
 2. untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui pemeriksaan rujukan/laporan kredit;
 3. untuk mengurus dan mengekalkan akaun dan/atau pelaburan anda dengan kami, atau oleh pegawai Principal atau Prunding Unit Amanah ("UTC") atau agent yang ditetapkan oleh Principal untuk mengurus dan mengekalkan akaun anda dan pelaburan dengan kami untuk menguruskan perniagaan kami dan hubungan antara anda dengan kami dengan lebih baik;
 4. untuk memahami dengan lebih baik keperluan pelaburan semasa anda dan pada masa hadapan dan juga keadaan kewangan anda;
 5. untuk memberikan maklumat tentang produk, perkhidmatan dan/atau tawaran dan/atau pertandingan kami dan/atau dan/atau pihak ketiga yang mungkin menarik minat anda melalui SMS, telefon, e-mel, faks, surat, laman web, media sosial dan/atau saluran komunikasi lain yang sesuai;
 6. untuk memperbaiki produk dan perkhidmatan kami dan untuk membangunkan produk dan perkhidmatan yang baru;
 7. untuk memberi notifikasi kepada anda mengenai manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri produk dan perkhidmatan;
 8. untuk mentadbir tawaran, pertandingan dan promosi;
 9. untuk membalas pertanyaan dan aduan anda dan secara amnya menyelesaikan pertikaian;
 10. untuk mengemas kini, menyatukan dan memperbaiki ketepatan rekod kami;
 11. untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang telah dikumpulkan tanpa mendedahkan maklumat peribadi anda atau secara agregat tanpa mengenal pasti anda sebagai seorang individu;
 12. untuk menjalankan penyelidikan bagi tujuan analisis termasuk tetapi tidak terhad kepada perlombongan data dan analisis transaksi anda dengan kami;
 13. untuk memenuhi keperluan pendedahan seperti yang dikehendaki oleh apa jua undang-undang yang harus dipatuhi oleh Principal;
 14. untuk tujuan audit, pematuhan dan pengurusan risiko;
 15. untuk menilai risiko-risiko kewangan dan insurans;
 16. untuk memindahkan atau memberikan hak, kepentingan dan kewajipan kami di bawah mana-mana perjanjian antara anda dengan kami;
 17. untuk melindungi atau menguatkuasakan hak kami untuk mendapatkan kembali apa jua yang terhutang kepada kami;
 18. untuk menjalankan pemeriksaan pencegahan pengubahan wang haram;untuk pengesanan, penyiasatan, pencegahan dan pendakwaan jenayah; untuk mematuhi mana-mana syarat saksi;
 19. untuk menguatkuasakan dan/atau mempertahankan hak kami; dan/atau
 20. bagi apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, garis panduan dan/atau pihak berkuasa yang berkenaan.

Sila yakin bahawa kami akan meminta kebenaran anda sebelum menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam Notis Privasi ini dan dalam terma privasi mana-mana perjanjian anda dengan Principal.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda
Dalam usaha kami menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasinya, kami mungkin dikehendaki atau perlu mendedahkan maklumat mengenai anda dan/atau akaun dan/atau pelaburan anda dengan kami (serta dengan entiti-entiti lain di dalam Principal sama ada di dalam atau di luar Malaysia) kepada pihak-pihak ketiga seperti berikut:

 1. syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai agen, ahli gabungan anak-anak syarikat, penyedia perkhidmatan, rakan niaga, anak-anak syarikat, pemegang saham dan syarikat bekaitannya, penasihat profesional, bank atau institusi kewangan lain, sama ada di dalam atau di luar Malaysia apabila perlu;
 2. syarikat dan/atau organisasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada penjaga, pemegang amanah, pengedar, broker) yang membantu kami dalam memproses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta;
 3. syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam menyediakan perkhidmatan tambah nilai yang anda mohon;
 4. syarikat dan/atau organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada kami untuk memaklumkan tentang produk dan perkhidmatan kami kepada anda;
 5. penasihat dan/atau agen anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada broker, akauntan, juruaudit, peguam, penasihat kewangan atau penasihat profesional yang lain) di mana kebenaran telah anda berikan;
 6. mana-mana pihak lain yang anda telah maklumkan kepada kami sebagai mempunyai kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun/pelaburan atau produk atau perkhidmatan bagi pihak anda;
 7. mana-mana pihak ketiga akibat penyusunan semula fasiliti yang diberikan kepada anda atau penjualan hutang, atau perolehan atau penjualan mana-mana syarikat oleh Principal Asset Management, dengan syarat bahawa mana-mana penerima menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang sama yang mana pada asalnya diberikan kepada kami dan/atau digunakan oleh kami;
 8. mana-mana agen dan/atau kaunterparti yang kami perlu memberikan maklumat atas sebab undang-undang (termasuk mana-mana peraturan, garis panduan dan/atau obligasi-obligasi) dan/atau perintah mahkamah,
 9. mana-mana penjamin atau pemberi fasiliti atau sekuriti untuk pelaburan/fasiliti yang disediakan oleh kami kepada anda;
 10. mana-mana pihak yang berhasrat untuk menyelesaikan apa-apa wang terhutang di bawah pelaburan/fasiliti dengan kami;
 11. mana-mana agensi penarafan, penanggung insurans atau broker insurans atau pembekal perlindungan kredit secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
 12. mana-mana pihak yang berkaitan dengan penguatkuasaan atau pemeliharaan mana-mana hak kami di bawah perjanjian anda dengan kami.

tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) yang terpakai kepada Prinsipal (sama ada di dalam atau di luar Malaysia). Pihak ketiga yang disebutkan di atas mungkin dalam beberapa keadaan terletak di luar Malaysia.

Selain itu, Principal, ahli gabungan dan rakan perniagaan kami mungkin menghubungi anda mengenai produk, perkhidmatan dan tawaran, yang kami percaya mungkin anda akan tertarik atau memberi manfaat kewangan kepada anda. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada ahli gabungan dan rakan perniagaan di mana persetujuan nyata anda telah diperolehi terlebih dahulu dan tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau kewajipan) berkaitan dengan Principal Asset Management (sama ada di dalam atau di luar Malaysia). Anda boleh memberitahu kami pada bila-bila masa jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami, dan/atau dari ahli gabungan dan rakan perniagaan kami dengan memberitahu kami di alamat/nombor telefon/alamat emel yang dinyatakan di hujung Notis Privasi ini. Hanya arahan bertulis terbaru anda kepada kami akan diguna pakai. Sila ambil perhatian bahawa komunikasi tertentu seperti penyata akaun dan laman web kami mengandungi maklumat standard yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang tidak boleh dikeluarkan tanpa menjejaskan penghantaran/penyediaan perkhidmatan dan/atau produk kami, pengendalian akaun dan/atau pelaburan anda dengan kami, dan/atau bayaran tambahan kepada anda.

Kami sebaliknya akan menganggap maklumat peribadi anda sebagai sulit dan peribadi dan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa sahaja di luar Principal Asset kecuali:

 1. di mana anda telah memberi kebenaran;
 2. di mana kami dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian oleh undang-undang;
 3. di mana dikehendaki atau dibenarkan oleh perintah mahkamah, tribunal atau pihak berkuasa, sama ada kerajaan atau separa-kerajaan yang mempunyai bidang kuasa ke atas Principal;
 4. di mana kami mungkin memindahkan hak dan obligasi menurut perjanjian kami dengan anda; dan/atau
 5. di mana kami diminta atau diperlukan untuk memenuhi kewajipan kami kepada mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan (sama ada di dalam atau di luar Malaysia).

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda
Maklumat anda adalah aset kami dan oleh itu, Principal meletakkan kepentingan yang besar dalam memastikan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami sentiasa mengkaji semula dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang terkini apabila memproses maklumat peribadi anda.

Kakitangan Principal telah dilatih untuk mengendalikan maklumat peribadi dengan selamat dan dengan penuh hormat. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, mereka mungkin tertakluk kepada tindakan disiplin.

Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda
Principal akan menyimpan maklumat peribadi anda selaras dengan Notis Privasi ini dan/atau terma dan syarat perjanjian anda dengan Principal bagi tempoh hubungan anda dengan kami, bagi tempoh yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Principal dan/atau pelanggannya sebagaimana yang dianggap perlu, jika sebaliknya diperlukan oleh undang-undang dan/atau jika dikehendaki oleh polisi Principal yang berkenaan.

Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Yang Anda Berikan Adalah Tidak Lengkap?
Di mana ia dinyatakan (contohnya dalam borang permohonan atau borang pembukaan akaun), anda wajib untuk memberikan maklumat lengkap peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan apa-apa maklumat peribadi yang diwajibkan, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/permintaan anda atau menyediakan anda dengan produk atau perkhidmatan kami.

Hak Anda Untuk Mengakses Dan Membetulkan Maklumat Peribadi Anda
Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

Jika anda ingin mengakses maklumat peribadi anda dalam milik Principal, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi tersebut yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau bukan terkini, anda boleh membuat permohonon kepada kami melalui Borang Permohonan Akses Data (Data Access Request Form) atau Borang Permohonan Pembetulan Data (Data Correction Request Form) kami. Borang-borang ini boleh didapati di cawangan-cawangan kami.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan Borang Permohonan Akses Data (Data Access Request Form)/Borang Permohonan Pembetulan Data (Data Correction Request Form) yang lengkap dan yuran pemprosesan yang berkaitan (jika ada).

Sila ambil perhatian bahawa Principal mungkin perlu menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, contohnya apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah bersifat komersial yang sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama. Walau bagaimanapun, jika kami tidak dapat memenuhi permintaan anda, kami akan memberitahu anda sebab-sebabnya.

Untuk makluman anda juga, Principal mungkin menggunakan budi bicara untuk membenarkan pembetulan yang diminta dan/atau mungkin menghendaki keterangan dokumen lanjut bagi maklumat yang baru tersebut untuk mengelakkan penipuan dan ketidaktepatan.

Anda juga boleh membantu kami untuk memastikan maklumat peribadi anda (seperti alamat semasa anda) adalah terkini, kerana ia akan membolehkan kami untuk memberi perkhidmatan yang  lebih baik.

Membuat Pilihan Berkaitan Pendedahan, Penyimpanan Dan Penggunaan Maklumat Peribadi Anda
Tertakluk sentiasa kepada hak kontraktual dan kewajipan kami di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda boleh menggunakan pilihan anda yang berkaitan dengan pendedahan, penyimpanan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Sekiranya anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di alamat/nombor telefon/alamat emel yang dinyatakan di hujung Notis Privasi ini.

Semakan Semula Notis Privasi
Notis Privasi ini mungkin disemak semula dari semasa ke semasa. Notis untuk sebarang semakan semula tersebut akan dipaparkan di laman web Principal dan/atau dengan apa-apa cara komunikasi yang lain yang dianggap sesuai oleh Principal.

Menghubungi Principal Mengenai Privasi Anda dan Bagaimana Kami Mengendali Maklumat Peribadi Anda

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan dengan Notis Privasi ini atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi Ketua Jabatan Khidmat Pelanggan kami di alamat berikut:

Telefon 03-77237260 
Fax 03-27170929
Emelmyservice@principal.com
AlamatLevel 32, Exchange 106,Lingkaran TRX,
55188 Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur, Malaysia.