Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal RetireEasy 2030 - Kelas X

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk membantu anda membina dan mengembangkan simpanan* anda untuk persaraan. Skim terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang anda boleh pilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan anda, selera risiko dan profil umur.

* Dana bukan dana yang dijamin modal mahupun dana yang dilindungi modalDana ini sesuai untuk para Ahli yang:

 • mahu melabur dalam portfolio terpelbagai yang menawarkan profil risiko dan pulangan yang bersesuaian dengan umur sepanjang perjalanan pelaburan.
 • bertujuan untuk mencapai pulangan yang lumayan semasa merancang untuk bersara.
 • sedang mencari pulangan yang mampan untuk jangka panjang.
 • tidak mempunyai masa atau pengetahuan untuk bertukar secara manual antara dana untuk mencapai pengurangan risiko.
 • tidak memantau dan mengimbangi semula portfolio mereka secara aktif dari semasa ke semasa.
 • mahukan pelaburan mudah dan lurus ke hadapan yang sesuai untuk persaraan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Skim Persaraan Swasta (PRS) penyelesiaan peringkat awal hingga akhir yang komprehensif.

Butiran Dana

Kategori / Jenis Dana
 
Teras - Aset Campuran (TDF)
 
Penanda Aras
 
Penanda aras adalah untuk tujuan perbandingan prestasi sahaja dan profil risiko Dana tidak sama dengan profil risiko penanda aras. Penanda aras telah ditetapkan berdasarkan persekitaran pasaran semasa dan campuran peruntukan aset. Pada masa ini, penanda aras untuk RE30 ialah:    
 
Komposisi Penanda Aras RE30
MSCI World NR USD     18%
MSCI World NR MYR 18%
MSCI AC Asia Pacific NR USD 24%
BPAM MYR 25%
JPM Asia Credit TR USD  7.5%
Bloomberg BarCap Global Aggregate TR USD  7.5%


Oleh kerana ini adalah dana jangka panjang, jangkaan pulangan mungkin berubah dengan sewajarnya sekiranya terdapat perubahan dalam persekitaran pasaran dan campuran peruntukan aset pada masa itu. Sebarang perubahan kepada penanda aras akan ditunjukkan dalam PHS, yang boleh didapati di laman web Principal Malaysia di www.principal.com.my.             
 

Peruntukan Aset Sehingga 100% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam CIS (termasuk ETF dan REIT), ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit. Walau bagaimanapun,
 • sehingga 40% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam Sekuriti Hutang Tidak Ternilai; dan
 • sehingga 10% daripada NAB Dana boleh dilaburkan dalam sekuriti tidak tersenarai.
   
Risiko Principal
 
Pulangan dan modal yang tidak dijamin, Risiko undang-undang dan peraturan, Risiko pasaran, Risiko yang berkaitan dengan Risiko dengan Pilihan Lalai, Risiko kecairan, Risiko inflasi, Risiko Pengurus dan Risiko pembiayaan.

 
Dasar Pengagihan
 
Dana dijangka tidak membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang anda perolehi secara automatik akan menjadi dilaburkan semula ke dalam Dana.
 
Tarikh Perlancaran
 
23 September 2022
 
Kewangan Akhir Tahun
 
31 Januari
 
Tempoh Bertenang
 
Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas sumbangan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB yang sama setiap Unit apabila unit dibeli. Kami mesti mendapatkan kebenaran PPA terlebih dahulu sebelum meneruskan pembayaran balik. Kami akan memulangkan amaun pelaburan termasuk Caj Jualan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar selepas menerima kebenaran PPA. Hak bertenang hanya diberikan kepada Ahli kali pertama yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana pembekal PRS. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia, orang yang didaftarkan oleh badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan caruman yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak mendapat hak bertenang. 
 
Sumbangan Minimum
 
Nil
Sumbangan Tambahan Minimum
 
Nil
 
Pengeluaran Minimum MYR 100 or 200 Units

Rakan Kongsi Dana

 • Pengedar Principal
 • CIMB Bank Berhad 
 • Harveston Wealth Management Sdn Bhd 
 • iFAST Capital Sdn Bhd 
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd
 • Phillip Mutual Bhd
 • Whitman Independent Advisors Sdn Bhd 
 • VKA Wealth Planners Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pengurusan Aset Principal

Caj Jualan (% daripada NAB seunit)# NIL
 
Yuran Pengurusan 1.40% p.a. daripada p.a. NAB dana
 
Yuran Pindahan (ke penyedia PRS lain) Maksimum MYR 25 boleh dikenakan untuk setiap pemindahan kepada pembekal PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB dana

(Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran asing dan caj)


# Walaupun Caj Jualan maksimum yang dinyatakan di atas, anda boleh berunding dengan kami atau Pengedar kami untuk caj yang lebih rendah.Walau bagaimanapun, anda harus ambil perhatian bahawa kami atau Pengedar kami boleh, atas apa-apa sebab pada bila-bila masa, di mana berkenaan, menerima atau menolak permintaan anda dan tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, sama ada secara amnya (untuk semua pelabur) atau khusus (untuk mana-mana pelabur tertentu atau sekumpulan pelabur) tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.
 

Bayaran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Bayaran pembukaan akaun PPA MYR 10
 
Bayaran tahunan PPA^ MYR 8
 
Bayaran pengeluaran pra-persaraan PPA MYR 25 setiap transaksi
 
Bayaran pemindahan PPA (kepada penyedia PRS lain)  MYR 25 setiap transaksi
 
Bayaran pentadbiran PPA# 0.04% p.a. NAB dana
 


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan dikenakan setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan.