Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Sustainable Dynamic Bond Fund (Kelas SGD-Hedged)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Sustainable Dynamic Bond Fund adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai modal penghargaan dan pendapatan tetap melalui pelaburan dalam portfolio instrumen hutang terutamanya di Malaysia dengan pendedahan yang dibenarkan dalam pasaran global. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi mahupun dana modal terjamin.

Dana yang sesuai untuk anda jika anda:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • mencari peluang untuk melabur dalam kriteria kemampanan pemfaktoran sekuriti;
  • mahukan portfolio instrumen hutang yang pelbagai di Malaysia dengan sedikit pendedahan dalam pasaran global; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan

 

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Kelas ini, Kelas ini bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau semua pendapatan boleh diagihkannya pada setiap suku tahun.
Nota: Dana ini hanya akan mengagihkan pendapatan selepas ulang tahun pertama Tarikh Mula Dana.
 
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan SGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Pengurus atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh manarik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama semasa unit dibeli. Pengurus akan mengembalikan jumplah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Pengurus menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama melabur dengan kami atau Pengedar kami. 

Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

 

Pengeluaran Minimum 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 13 Disember 2021.

Rakan Kongsi Dana

  • CIMB Private Banking

 

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 1.00% NAB seunit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 0.50% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.03% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran SGD 35 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum SGD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.