Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Sustainable Dynamic Bond Fund (Kelas SGD-Hedged)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Sustainable Dynamic Bond Fund adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai modal penghargaan dan pendapatan tetap melalui pelaburan dalam portfolio instrumen hutang terutamanya di Malaysia dengan pendedahan yang dibenarkan dalam pasaran global. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi mahupun dana modal terjamin.

Dana yang sesuai untuk anda jika anda:

  • mempunyai jangka masa pelaburan sederhana hingga panjang;
  • mencari peluang untuk melabur dalam kriteria kemampanan pemfaktoran sekuriti;
  • mahukan portfolio instrumen hutang yang pelbagai di Malaysia dengan sedikit pendedahan dalam pasaran global; dan
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan

 

Butiran Dana

Dasar PengagihanPengagihan (jika ada) dijangka diagihkan pada setiap suku tahun, bergantung kepada tahap pendapatan dan mengikut budi bicara kami.
Nota: Dana boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Pelaburan PermulaanMinimum SGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanSGD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Pelabur Individu yang Canggih mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia’s atau seseorang) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

 

Pengeluaran Minimum1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran13 Disember 2021.

Rakan Kongsi Dana

  • Pengedar Principal

 

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 1.00% NAB seunit.
 
Yuran PengurusanSehingga 0.50% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.03% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran SGD 35 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum SGD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.