Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal KLCI-Linked Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal KLCI-Linked Fund 0.71% 1.15% 2.22% -0.50% 185.94% 1.3425 16.30
Penanda aras 0.16% -0.85% -4.89% -11.09% 86.42%
Penanda aras : FTSE Bursa Malaysia KLCI

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 1 April 2022 dan semua pembelian baharu melalui pelaburan KWSP akan dihentikan. Walaubagaimanapun, pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.
 

Principal KLCI-Linked Fund adalah dana pengesanan indeks yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang hingga jangka panjang dengan berusaha menyamai prestasi FTSE Bursa Malaysia KLCI.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka panjang hingga jangka panjang
  • mahukan porfolio ekuiti yang sama prestasi dengan FTSE and Bursa Malaysia KLCI;
  • mencari peningkatan modal dan pendapatan;dan
  • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah mengikut lingkungan sasaran risiko Dana.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Tiada pengagihan dijangka akan dibayar, bagaimanapun, pengagihan, jika ada, adalah sampingan dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung pada kadar faedah, keadaan pasaran dan prestasi Dana.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan# MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS adalah MYR1,000.00 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP. Senarai dana yang dibenarkan di bawah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS akan dikemas kini di laman web  www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my apabila KWSP menyemak senarai tersebut. Sebagai alaternatif, anda boleh meghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (03) 7723 7260 untuk maklumat lanjut.  
Pelaburan Tambahan MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh Pengurusan Aset Principal atau pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) pada anda dalam MYR lingkungan (10) hari bekerja  dari hari kami menerima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang pertama kali yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

 Jika dana ini diluluskan KWSP-MIS  dan anda harus melabur menggunakan KWSP-MIS, tempoh bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 8 Jun 2000

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Sehingga 5.50% NAB seunit.
*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
Yuran Pengurusan YSehingga 0.95% setahun daripada NAB Dana.
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.07% setahun daripada (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) daripada NAB Dana.
Yuran Penukaran Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari dana dan pelaburan ke dana Principal Malaysia's  lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan dua (2) dana apabila  anda menukar dari (1) dana ke dana lain. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.  Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.