Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Greater Bay Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Greater Bay Fund (Class USD) -1.50% -17.25% -47.21% 0.00% -33.50% 0.6650 0.38
Penanda aras -0.13% -16.81% -43.11% 0.00% -22.63%
Penanda aras : CSI SH-HK-SZ Greater Bay Area Development Thematic Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater Bay Fund adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini mencari peluang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti syarikat yang akan mendapat keuntungan dari pembangunan di Greater Bay Area untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
 • mahu pendedahan di Greater Bay Area;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang; dan
 • bersedia mengambil risiko sederhana untuk potensi memperolehi pulangan modal sederhana dalam jangka sederhana hingga jangka panjang.

Maklumat Dana

Dasar PengagihanPembahagian secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami juga mempunyai hak untuk membuat peruntukan bagi rizab berkenaan dengan pengagihan dana.
 
Tempoh Masa PelaburanJangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah jangka sederhana hingga panjang, yang merujuk kepada jangka masa tiga (3) tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan*Minimum AUD 1,000  atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa

*Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini
 
Pelaburan Tambahan USD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Dasar pelaburan dan strategi pelaburan utama

Dana akan melabur antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV terutamanya dalam ekuiti besar dan / atau pertengahan (saham A dan/atau saham H) syarikat yang akan mendapat keuntungan dari pembangunan di Greater Bay Area, yang kami percaya akan menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik jika dibandingkan dengan rakan sebaya atau pasaran keseluruhan. Syarikat-syarikat ini mungkin berdomisili, disenaraikan dalam, memperoleh pendapatan dari, dan / atau memiliki kegiatan bisnis atau ekonomi yang berkaitan dengan Greater Bay Area. Dana akan memberi tumpuan terutamanya pada ekuiti dari sektor di bawah Indeks Penanda Aras, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada teknologi, kewangan dan sektor pengguna. Sehingga 20% NAV Dana boleh dilaburkan dalam ekuiti di luar alam semesta Benchmark Index. Dana juga boleh memilih untuk mencari pendedahan pelaburan melalui CIS yang sesuai dengan objektif Dana, tertakluk kepada kehendak GUTF. Dana boleh melaburkan baki NAVnya dalam aset cair, iaitu. Deposit dan instrumen pasaran wang untuk tujuan kecairan.

CCB Principal Asset Management Co. Ltd (“ CCBPAM ”) akan menasihati dan memberikan penyelidikan pelaburan dan cadangan saham kepada kami sesuai dengan objektif pelaburan dan dalam sekatan pelaburan Dana.

Strategi peruntukan aset untuk Dana adalah seperti berikut:

 • antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana akan dilaburkan dalam ekuiti, di mana sehingga 20% NAV Dana boleh dilaburkan dalam ekuiti di luar Indeks Penanda Aras; dan
 • sehingga 30% NAV Dana mungkin dilaburkan dalam aset cair.
PengurusPrincipal Asset Management Berhad
 
Tarikh Pelancaran31 Oktober 2019
 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

 

Yuran PermohonanSehingga 5.00% NAB seunit
 
Yuran TahunanYuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.045% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing (jika ada)) NAB Dana.
 
Yuran PenukaranPeralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Yuran Peralihan jika dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Kami mungkin memaksakan  USD 35 ( atau setara ) sebagai yuran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran
 
Yuran PemindahanMaksimum USD15.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.