Principal Conservative Bond Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Conservative Bond Fund) - Kelas A

Prestasi Dana

Sehingga tarikh :
As at date :
Dana Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (MYR juta)
Principal Conservative Bond Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Conservative Bond Fund) - Kelas A 4.68 % 5.45 % 16.60 % 0.00 % 17.02 % 1.1702 0.04
Benchmark 5.94 % 6.96 % 19.24 % 0.00 % 19.92 %
Penanda aras : 10% TR BPAM Government (1 - 3 years) all bond index + 10% TR BPAM Government (3 - 7 years) all bond index + 5% TR BPAM Quasi Government (1 - 3 years) all bond index + 5% TR BPAM Quasi Government (3-7 years) all bond index + 10% TR BPAM Corporate (1 - 3 years) all bond index + 60% TR BPAM Corporate (3 - 7 years) all bond index.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Bertujuan untuk meningkatkan nilai pelaburan pemegang Unit dalam jangka sederhana, dengan melabur dalam portfolio bon jangka sederhana hingga jangka panjang, di samping menyediakan pendapatan tetap.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan pendapatan tetap;
  • mahukan pelbagai portfolio bagi bon Malaysia; dan
  • mencari pelaburan yang lebih stabil tetapi boleh menerima ketidaktentuan dalam pulangan, dalam jangka pendek.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setahun sekali pada setiap bulan Januari menurut budi bicara* Pengurus.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum RM2,000 atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan RM500 atau amaun yang lain mungkin ditentutkan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang Anda diberikan enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan permulaan anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit pada hari pertama unit dibeli, dan mendapatkan kembali Yuran Permohonan (jika ada). Sila ambil maklum bahawa hak menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan buat kali pertama. Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
Penebusan/Pengeluaran 500 units
Tarikh Pelancaran 8 Ogos 2017.

Rakan Kongsi Dana

Ditawarkan terus oleh Principal Asset Management Berhad.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 2.00% daripada NAB seunit. 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.0% setahun daripada NAB.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.025% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Penukaran Anda diberikan enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan permulaan anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit pada hari pertama unit dibeli, dan mendapatkan kembali Yuran Permohonan (jika ada). Sila ambil maklum bahawa hak menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan buat kali pertama. Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.