Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Biotechnology Discovery Fund-Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Biotechnology Discovery Fund-Class MYR-Hedged 2.78% 12.66% 0.00% 0.00% -3.07% 0.9693 104.32
Penanda aras -4.76% -0.60% 0.00% 0.00% -21.95%
Penanda aras : NASDAQ Biotechnology Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana pengumpan terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam sekuriti yang berkaitan dengan bioteknologi. Dana ini ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baharu dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana yang dilindungi modal mahupun dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari pendedahan kepada sekuriti berkaitan bioteknologi;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
 • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Video Dana

Butiran Dana

Dasar pengagihan# Memandangkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan# MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS ( jika ada ) adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini. 
 
Pelaburan Tambahan MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS ( jika ada ) adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini. 
 
Tempoh Bertenang Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

Sekiranya ada peristiwa di bawah ini berlaku, kami mungkin tidak dapat membayar jumlah pelaburan kepada anda dalam masa tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan. Dana telah mendapat persetujuan dari SC untuk variasi pada Perenggan 9.08 GUTF, yang membolehkan kami membayar jumlah pelaburan kepada anda dalam lima belas ( 15 ) Hari Perniagaan apabila peristiwa berikut berlaku: 

 1. permintaan penebusan Dana Sasaran ditangguhkan; atau
 2. NAV Target Fund digantung dalam tempoh apa pun.
Pengeluaran Minimum 500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 15 September 2021
 


 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • Affin Bank Berhad
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFAST Capital Sdn Bhd
 • Ambank (M) Berhad
 • Philip Mutual Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • UOB Kayhian
 • Perunding Unit Amanah

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan* Sehingga 5.00% NAB seunit.

*Jika Dana adalah dana yang diluluskan KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAB seunit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran

 

Penukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran MYR 100 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Bayaran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.