Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Lifetime Bond Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Lifetime Bond Fund 4.50% 6.32% 5.77% 21.71% 310.94% 1.1033 838.87
Penanda aras 3.33% 5.35% 3.80% 20.16% 225.62%
Penanda aras : Quant shop MGS Bond Index (Medium Sub-Index)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2023 0.56 2.03
Jul-2023 1.05 3.79
Apr-2023 1.10 3.99
Jan-2023 1.08 3.92
Oct-2022 1.10 4.08
Jul-2022 1.08 3.96
Apr-2022 1.12 4.04
Jan-2022 1.12 4.00
Oct-2021 1.14 4.04
Jul-2021 1.13 3.96
Apr-2021 1.15 1.01
Jan-2021 3.56 2.98
Jan-2020 2.05 1.77
Apr-2019 2.80 2.50
Jan-2019 2.55 2.28

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Lifetime Bond Fund adalah dana bon yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan tetap dan untuk mencapai peningkatan modal jangka panjang hingga jangka panjang melalui pelaburan terutamanya dalam bon Malaysia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk mewujudkan Kelas baru ( es ) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mahukan portfolio sekuriti pendapatan tetap yang pelbagai;
 • ingin menerima aliran pendapatan tetap * dan mengekalkan nilai pelaburan mereka dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
 • mencari pelaburan yang tidak stabil tetapi dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

* Pendapatan tetap akan diagihkan dalam bentuk wang tunai atau dilaburkan semula ke dalam unit tambahan dalam Dana pada NAB per unit pada tarikh pengedaran.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Kelas MYR: Pengagihan (jika ada) dijangka akan diedarkan setahun sekali setiap Januari mengikut budi bicara Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan# Non-RSP: Minimum MYR 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: Minimum MYR 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 
Pelaburan Tambahan Non-RSP: MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

RSP: MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 500 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Dasar dan strategi pelaburan Antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana boleh dilaburkan dalam sekuriti hutang yang membawa sekurang-kurangnya penarafan “ BBB3 ” atau “ P2 ” oleh RAM atau penilaian setara oleh MARC atau oleh agensi penarafan tempatan (ies) negara penerbitan atau “ BBB- ” oleh S & amp; P atau penilaian yang setara oleh mana-mana agensi penarafan antarabangsa yang lain. Dana boleh melabur sehingga 40% NAVnya dalam Sekuriti Hutang Tidak Dinilai. Dana boleh memilih untuk mencari pendedahan pelaburan melalui CIS yang sesuai dengan objektif Dana, tertakluk kepada kehendak GUTF. Selebihnya Dana dikekalkan dalam bentuk aset cair untuk memenuhi sebarang pembayaran pengeluaran kepada anda. Sejajar dengan objektifnya, strategi pelaburan dan dasar Dana adalah untuk melabur dalam portfolio sekuriti pendapatan tetap yang diluluskan yang terdiri terutamanya daripada bon, bertujuan untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil. Untuk mencapai objektifnya, Dana juga boleh melabur dalam produk berstruktur dan / atau derivatif seperti kontrak hadapan, opsyen, kontrak niaga hadapan dan perjanjian pertukaran, yang berkaitan / dihubungkan dengan sekuriti pendapatan tetap. Strategi peruntukan aset untuk Dana ini adalah seperti berikut:
 • antara 70% hingga 98% (kedua-duanya termasuk) NAV Dana dalam sekuriti hutang;
 • hingga 28% NAV Dana dalam pelaburan lain yang dibenarkan;
 • hingga 40% NAV Dana dalam Sekuriti Hutang Tidak Dinilai; dan
 • sekurang-kurangnya 2% daripada NAV Dana dalam aset cair.
Pengurus Principal Asset Management Berhad.
 
Tarikh Pelancaran 15 November 1995.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 2.00% NAB seunit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.00% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah:

Sebelum 24 November 2023, sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.

Selepas 24 November 2023, sehingga 0.03% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing (jika ada)) NAV Dana.
 

Yuran Penukaran Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dari Kelas lain atau dana Principal Malaysia ( atau yang lain kelas ). Anda tidak akan dikenakan Bayaran Beralih, jika dana Kelas atau Principal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Sebagai tambahan kepada Yuran Peralihan, anda mungkin akan dikenakan MYR100 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.