Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal US Mortgage Fund - Kelas USD

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Jun-2023 0.60 3.09
Mar-2023 0.32 1.62
Dec-2022 0.31 1.56
Sep-2022 0.35 1.76
Jun-2022 0.39 1.88
Mar-2022 0.38 1.68
Dec-2021 0.38 1.60
Sep-2021 0.38 1.56
Jun-2021 0.40 1.64
Mar-2021 0.61 2.44
Dec-2020 0.55 2.16
Sep-2020 0.80 3.12
Jun-2020 0.71 2.76
Mar-2020 0.73 2.84
Nov-2019 0.74 2.88

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pengantara yang bertujuan untuk memaksimumkan jumlah pulangan melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam sekuriti berkaitan gadai janji di Amerika Syarikat.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang: 

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan
  • berusaha untuk memaksimumkan jumlah pulangan sementara bersedia menerima ketidaktentuan yang sederhana yang berkaitan dengan pelaburan dalam sekuriti berkaitan gadai janji.

 

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan 

Suku tahunan, bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan/atau keuntungan direalisasikan dan mengikut budi bicara Pengurus.

Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengagihkan sebahagian atau keseluruhan pendapatan yang dapat diagihkan Dana. Pengagihan (jika ada) mungkin berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada prestasi Dana

Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum USD 2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Pelaburan Tambahan Minimum USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana pengedar, tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.
 

Penebusan/Pengeluaran 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 8 March 2017

Rakan KongsI Dana

  • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
  • Citibank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 3.50% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan

Yuran Pengurusan: Sehingga 1.25% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.04% setahun daripada NAB Dana

*termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing

Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukar masuk mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Kami akan mengenakan
 
Kelas USD
USD35

(atau setaraf) yuran pentadbiran untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana Dana. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Kami juga berhak mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.