Principal World Selection Moderate Aggressive (Kelas SGD-Hedged)

Prestasi Dana

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Maklumat Umum

Dana Agresif Sederhana Pilihan Dunia Principal adalah dana pengantara borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.
Dana ini bertujuan untuk memberikan pulangan jangka panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif yang diuruskan dengan strategi risiko yang sederhana hingga tinggi dengan melabur terutamanya dalam bon dan saham, sama ada secara langsung atau melalui pelaburan ke dana-dana lain. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan membuat Kelas baharu dari semasa ke semasa tanpa kebenaran anda terlebih dahulu.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • Pelabur yang berwibawa;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
  • mencari tahap pertumbuhan modal yang munasabah dan dalam masa yang sama sanggup menerima risiko tahap sederhana dan tinggi; dan
  • mencari pendapatan yang tetap.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Suku tahunan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasi dan/atau keuntungan yang direalisasi, dan menurut budi bicara kami.
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan selama 5 tahun atau lebih lama.
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 2,000
Pelaburan Tambahan SGD 1,000 atau lebih banyak, pada bila-bila masa.
Tempoh bertenang

Anda diberikan enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan permulaan anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Principal Asset Management) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAB seunit pada hari pertama unit dibeli, dan mendapatkan kembali Yuran Permohonan (jika ada). Sila ambil maklum bahawa hak menerima tempoh bertenang ini hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan buat kali pertama.

Bagaimanapun, perbadanan/institusi, kakitangan Principal Asset Management dan individu-individu yang didaftarkan untuk berurus niaga dalam unit amanah Principal Asset Management atau mana-mana Pengedar Diluluskan tidak layak untuk menerima tempoh bertenang ini.

Penebusan/Pengeluaran 1000 unit.
Tarikh Pelancaran 15 Mei 2019.

Rakan Kongsi Dana

  • HSBC Bank (Malaysia) Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas atau dana yang lain. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang akan ditukarkan mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran sebanyak SGD35 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.