Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Commodity Fund (Kelas AUD-Hedged)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (AUD) Saiz Dana (juta)
Principal Commodity Fund (Class AUD-Hedged) 0.02% -8.37% 0.00% 0.00% -15.72% 0.7445 0.02
Penanda aras 0.40% -7.09% 0.00% 0.00% -13.56%
Penanda aras : Bloomberg Commodity

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam instrumen berkaitan komoditi. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai ufuk pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari peningkatan modal dengan melabur dalam instrumen berkaitan komoditi;
 • mencari pendedahan kepada rangkaian luas komoditi, merentasi sektor tenaga, logam dan pertanian; dan/atau
 • boleh menerima bahawa pulangan mungkin turun naik sepanjang tempoh pelaburan dan mempunyai toleransi risiko yang tinggi.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Commodity Fund

Video Dana

Butiran Dana

Dasar PengagihanMemandangkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan PermulaanAUD 1,000 atau apa-apa jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanAUD 500 atau apa-apa jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangBuat pertama kalinya Individual Sophisticated Investors mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda di NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund amount”). Kami akan membayar jumlah Bayaran Balik kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Jika terdapat keadaan yang tidak dijangka yang menyebabkan kelewatan dalam menerima hasil bertenang daripada Dana Sasaran, kami akan membayar kepada anda jumlah Bayaran Balik dalam tempoh lima (5) Hari Perniagaan dari penerimaan amaun Bayaran Balik daripada Dana Sasaran. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia’s atau seseorang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum500 unit atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran19 August 2022

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • Standard Charted Bank Malaysia Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

 

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran PermohonanSehingga 5.00% NAB seunit.
 
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang AmanahHingga 0.03% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Yuran Penukaran

 

Switching dianggap sebagai pengeluaran daripada Kelas ini dan pelaburan ke dalam dana Kelas atau Principal Malaysia’s yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan bayaran pensuisan bersamaan dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan bagi dana Kelas atau Principal Malaysia’s yang lain (atau kelasnya) untuk ditukar kepada. Yuran penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia’s (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami mungkin mengenakan AUD35 sebagai yuran pentadbiran untuk setiap penukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran PemindahanMaksimum AUD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.