Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund (Kelas B)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Malaysia Government Sukuk Fund adalah dana borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuaan untuk memberikan pendapatan tetap melalui pelaburan terutamanya dalam Sukuk kerajaan Malaysia. Dana ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibernarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuaan anda terlebih dahulu. 

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin. 

Dana ini paling sesuai untuk anda sekiranya
•    Adalah seorang pelabut yang berwibawa
•    Mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek hingga sederhana; dan
•    Mahukan portfolio yang perbagai yang terdiri daripada Sukuk kerajaan Malaysia. 

Dana ini dijual oleh pasukan Penjualan Korporat & Institusi Utama.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Setiap bulan, bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan dan mengikut budi bicara kami. Kami berhak membuat peruntukan rizab berkenaan dengan pengagihan Dana. Sekiranya pendapatan yang ada terlalu kecil atau tidak signifikan, pengagihan apa pun mungkin tidak bermanfaat bagi anda kerana jumlah kos yang akan dikeluarkan dalam pengagihan tersebut mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk menentukan jumlah yang akan diedarkan kepada anda. Kami juga mempunyai kebijaksanaan untuk membuat pengagihan pendapatan secara ad-hoc, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana.

Pelaburan Permulaan

Minimum RM10 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan

RM1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pengeluaran Minimum

RM1 juta atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Baki Minimum

1 million units units atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tarikh Pelancaran

21 Jun 2021.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Tiada. 

Yuran Pengurusan

Sehingga 0.15% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.02% setahun daripada NAB Kelas.

Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu (1) dana dan pelaburan ke dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan kedua (2) dana ini.

Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukarandan / atau yuran pentadbiran.

Yuran Pindahan

Maksimum RM50.00 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.

Penalti Pengeluran

Tiada.