Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Islamic Money Market Fund (Kelas D)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana pasaran wang Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan kecairan dan pendapatan tetap, di samping mengekalkan kestabilan modal dengan melabur terutamanya dalam instrumen pasaran wang yang sesuai dengan prinsip Syariah. Dana ini ditubuhkan dengan structur pelabagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan kelas-kelas baru dari semasa ke semasa.

PHS hanya terdiri daripada maklumat mengenai Dana Kelas D. Perhatian Kelas D hanya boleh diurusniagakan melalui Aplikasi e-Wallet.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.
 

Anda layak untuk melabur dalam Dana jika anda:

 • individu yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun; dan
 • mempunyai akaun dalam Aplikasi e-Wallet dan memenuhi kateria yang diperlukan.

Kami berhak untuk menerima atau menolak sebarang permohonan secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya tanpa memberikan  sebab yang berkenaan dengannya.

Kesesuain Product

Dana ini sesuai untuk pelabur yang: 

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek dan sederhana:
 • mahukan pelaburan portfolio yang patuh Syariah;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam instrumen pasaran wang;
 • keinginan untuk aliran pendapatan; dan/atau
 • mencari keselamatan dan fleksibiliti dalam pelaburan.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Setiap bulan, bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Dana.
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Tempoh Bertenang

Enam (6) Hari Kerja dari tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh kami dari pelabur kali pertama. Walaubagaimana, tidak berhak tempoh bertenang jika:

 1. anda telah mengeluarkan semua atau sebahagian daripada pelaburan anda dari Dana sama ada untuk kegunaan anda/penggunaan dalam Aplikasi e-Wallet atau akauan bank anda; atau
 2. anda adalah pekerja Principal Malaysia dan orang yang di daftarkan untuk menguruskan unit amanah Principal Malaysia.

Permohonan untuk tempoh bertenang mestilah di mohon terus ke Principal Malaysia atau Aplikasi e-Wallet (di mana ada). Kami akan memulangkan semula jumlah pelaburan termasuklan Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR  dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari tarikh kami menerima permohonan yang lengkap.

Nota: Sila rujuk kepada penasihat profesional anda sebelum melabur. Anda juga boleh menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di (603) 7723 7262 untuk maklumat lanjut.
 

Pengeluaran Minimum MYR 10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh pelancaran 7 Jun 2022
 

Rakan Kongsi Dana

 • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran Permohonan Tiada
 
Yuran Pengurusan Sehingga 0.40% setahun daripada NAB kelas..
 
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.02% setahun daripada NAB dana.
 
Yuran Pertukaran

Apabila ada, pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Kemudian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan untuk Kleas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya).Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Kelas dan dana Principal Malaysia (atau kelasnya) akan ditukar ke Yuran Permohonan lebih rendah.  yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 

Yuran Pemindahan Apabila ada, maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.