Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic ASEAN Equity Fund (Kelas MYR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-09-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic ASEAN Equity Fund (Class MYR) -3.01% -0.24% 0.00% 0.00% -0.80% 0.2478 7.91
Penanda aras -3.42% -0.81% 0.00% 0.00% 8.16%
Penanda aras : The Fund adheres to the performance comparator of the Target Fund for performance comparison.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini mencari pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif Islam, yang melabur terutamanya di rantau ASEAN. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.


Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Kesesuaian Produk


Dana paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai di rantau ASEAN; dan / atau
  • mencari pertumbuhan modal.

Video Dana

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Memandangkan objektif pelaburan Dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.

Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 500* atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
*Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (Jika ada) adalah MYR1,000.00 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau jumlah yang dinyatakan diatas,yang mane lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa mungkin terdapat perubahan pada status kelayakan dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk di laman web kami www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my bagi info terkini. 
Pelaburan Tambahan Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tempoh Bertenang Untuk pelabur yang pertama kali melabur dengan kamu atau mana-mana pengedar kami Anda mempunya Enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan diterima dan lulus oleh kami atau Pengedar kami Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit  tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam masa tujuh (7() hari kerja atau sepuluh (10) hari, yang mana lebih rendah, dari tarikh terima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak tempoh bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama melabur pelaburan yang melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Di samping itu, jika anda melabur melalui KWSP-MIS (jika ada) tempoh hak bertenang anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP-MIS.

Pengeluaran Minimum 400 unit.atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 15 Januari 2020.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB NAB (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
Yuran Penukaran

Oleh kerana pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas atau dana lain, anda akan dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Bayaran Permohonan Kelas dan Bayaran Permohonan kelas lain atau dana. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah.


Pengurus boleh mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dibuat dari mana-mana dana Principal Malaysia. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.

Yuran Pemindahan Maksimum RM50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.