Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Islamic ASEAN Equity Fund (Kelas MYR)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-08-2023
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Islamic ASEAN Equity Fund (Class MYR) 2.34% 2.95% 5.22% 0.00% 3.20% 0.2580 6.29
Penanda aras 1.93% -2.55% 3.85% 0.00% 8.36%
Penanda aras : Dow Jones Islamic Market Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini mencari pertumbuhan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif Islam, yang melabur terutamanya di rantau ASEAN. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.


Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Kesesuaian Produk


Dana paling sesuai untuk anda sekiranya:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah;
  • mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai di rantau ASEAN; dan / atau
  • mencari pertumbuhan modal.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Islamic ASEAN Equity Fund. 

Video Dana

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Memandangkan objektif pelaburan Dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 

Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 5 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan* Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

*Pelaburan awal minimum untuk KW-MIS adalah MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa mungkin ada perubahan pada status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 
Pelaburan Tambahan Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( iaitu dari tarikh permohonan yang lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ) . Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan ahli Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan. 

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 400 unit.atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 15 Januari 2020.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.04% setahun NAB NAB (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran

Peralihan dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Utama Malaysia yang lain ( atau kelasnya ). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Malaysia Utama ( atau kelasnya). Anda tidak akan dikenakan Yuran Peralihan jika dana Kelas atau Prinsipal Malaysia ( atau kelasnya ) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah daripada Yuran Permohonan Kelas. Kami mungkin memaksakan 

MYR 100 ( atau setara ) sebagai yuran pentadbiran untuk setiap suis. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Peralihan dan / atau yuran pentadbiran.
 

Yuran Pemindahan Maksimum RM 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.