Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Sustainable Growth Fund (Kelas USD)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Global Sustainable Growth Fund adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai modal penghargaan melalui pelaburan dalam satu (1) skema pelaburan kolektif, yang melabur dalam sekuriti memperhitungkan kriteria kelestarian. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda sebelum ini.

Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.
 

Dana paling sesuai untuk anda sekiranya:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari peluang untuk melabur dalam sekuriti dengan mempertimbangkan kriteria kelestarian;
 • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang; dan / atau
 • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Global Sustainable Growth Fund.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburan Dana, kelas Dana ini tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan USD 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan USD 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Individu Pelabur Canggih mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh Pengurus atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB seunit yang sama semasa unit dibeli. Pengurus akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Pengurus menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum 500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 13 September 2021

Rakan Kongsi Dana

 • Alliance Bank Malaysia Berhad
 • CIMB Bank Berhad 
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • Standard Charted Bank Berhad
 • UOB Kayhian

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.00% NAB seunit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah  Hingga 0.04% setahun NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 
Yuran Penukaran

 

Penukaran dianggap sebagai penarikan dari Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan untuk kelas tersebut dan Yuran Permohonan dana untuk kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran USD 35 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan Pengurus atau Pengedar yang diluluskan. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan/atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pemindahan  Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.