Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Global Multi Asset Income Fund 2 (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Global Multi Asset Income Fund 2)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2020 0.82 3.68
Mar-2020 0.30 1.36
Jan-2020 0.87 3.60
Oct-2019 3.38 14.00
Dec-2018 0.13 0.56
Jul-2018 0.15 0.64
Apr-2018 0.42 1.76
Jan-2018 0.42 1.76
Oct-2017 0.42 1.76
Jul-2017 0.42 1.80
Apr-2017 0.42 1.80
Dec-2016 0.42 1.80
Oct-2016 0.42 1.80
Jul-2016 0.42 1.84
Apr-2016 0.42 1.84

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan potensi pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam portfolio aset global yang pelbagai.
 
Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:
  • adalah Pelabur Berkelayakan;
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • mendapatkan pendedahan dalam aset campuran global yang berstruktur melalui dana sasaran.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Pengagihan akan dibuat setiap suku tahun bergantung pada tahap pendapatan Dana. Sebarang bayaran pengedaran untuk Kelas USD akan dibuat dalam USD kepada akaun bank mata wang asing pemegang unit USD dalam rekod Principal Asset Management (pada kos dan perbelanjaan pemegang Unit). Semua pengedaran (jika ada) akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam unit tambahan dalam Kelas pada NAB seunit Kelas pada tarikh pengagihan (bilangan unit dibundarkan menggunakan dasar pembundaran biasa kepada dua tempat perpuluhan), melainkan arahan bertulis untuk melakukan sebaliknya dikomunikasikan oleh anda kepada Pengurus. Sila rujuk halaman 32 di bawah "Pengagihan Dana" untuk maklumat lanjut.

Tempoh Masa Pelaburan

Disyorkan untuk tempoh jangka sederhana hingga jangka panjang.

Pelaburan Permulaan

USD10,000.00 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan

USD1,000.00 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tempoh bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diterima dan disahkan oleh Pengurus atau Pengedar daripada pelabur kali pertama. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi yang melabur dalam Dana tidak berhak kepada hak tempoh bertenang.

Tarikh Pelancaran

10 Februari 2015

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% bagi setiap pelaburan
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: 1.80% setahun daripada NAB
Yuran Pemegang Amanah: 0.03% setahun daripada NAB
Yuran Penukaran Penukaran tersedia di antara Kelas dan Dana Principal yang lain (atau kelasnya) yang mesti didenominasikan dalam mata wang yang sama.

Oleh kerana pertukaran ditangani sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke dalam kelas atau dana yang lain (atau kelasnya) oleh pemegang Unit (Pelabur Berkelayakan), Yuran Penukaran bersamaan dengan perbezaan (jika ada) di antara Yuran Permohonan kedua-dua kelas atau dana akan dikenakan dengan sewajarnya. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Yuran Permohonan bagi dana yang akan ditukar masuk adalah lebih rendah.

Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran sebanyak USD35 (atau setara) untuk setiap penukaran keluar yang dibuat daripada mana-mana Dana Principal. Walau bagaimanapun, yuran pentadbiran USD35 ini dikecualikan untuk empat (4) penukaran keluar pertama daripada mana-mana Dana Principal dalam setiap tahun kalendar. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.