Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Multi Asset Income Fund - Kelas MYR-Hedged

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Global Multi Asset Income Fund - Class MYR-Hedged -0.81% 0.10% -7.03% 0.00% 0.94% 0.8867 4.41
Penanda aras 1.83% 11.79% 7.01% 0.00% 26.37%
Penanda aras : 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to USD 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to USD

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2024 0.42 1.88
Dec-2023 0.51 4.80
Sep-2023 0.42 1.97
Jun-2023 1.06 4.80
Mar-2023 1.11 4.96
Dec-2022 0.88 3.80
Sep-2022 1.12 4.76
Jun-2022 0.83 3.32
Mar-2022 0.80 3.08
Dec-2021 0.85 3.12
Sep-2021 0.75 2.76
Jun-2021 0.78 2.92
Mar-2021 0.78 3.00
Dec-2020 0.77 3.04

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah Dana Borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia, yang bertujuan untuk menyediakan pendapatan dan potensi pertumbuhan modal kepada pelabur melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur dalam portfolio aset global yang pelbagai. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru(es) dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • adalah seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang; dan / atau
 • mencari pendedahan dalam aset campuran global yang disusun melalui dana pengantara.

Maklumat Dana

 

Dasar PengagihanBergantung pada keadaan pasaran dan tahap pendapatan (jika ada) Kelas menjana, Kelas akan mengedarkan setiap suku tahun. Jika pengagihan yang ada terlalu kecil atau tidak penting, apa-apa pengagihan mungkin tidak memberi manfaat kepada pemegang Unit kerana jumlah kos yang perlu ditanggung dalam mana-mana pengagihan sedemikian mungkin lebih tinggi daripada jumlah pengagihan. Kami mempunyai budi bicara untuk memutuskan jumlah yang akan diagihkan kepada pemegang Unit.
Nota: Dana boleh mengagihkan pendapatan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, pendapatan yang tidak direalisasikan, keuntungan modal yang tidak direalisasikan, modal dan/atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
 
Tempoh Masa PelaburanJangka masa sederhana hingga jangka panjang.
 
Pelaburan PermulaanMinimum RM10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan TambahanRM 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh BertenangAnda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda di NAV yang sama bagi setiap Unit apabila unit dibeli atau NAV lazim bagi setiap Unit pada titik penyejukan (yang mana lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.
 
Pengeluaran Minimum1,000 unit atau apa-apa bilangan unit lain yang kami boleh putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran4 Disember 2019
 

Rakan Kongsi Dana

 • CIMB Bank Berhad
 • Citibank Berhad
 • Principal Unit Trust Scheme Consultant
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad
 • Phillip Mutual Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
 • Kenanga Investment Bank Berhad

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Pengedar Principal: Sehingga 6.50% pada NAB setiap unit.


IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit
 

Yuran TahunanYuran Pengurusan: 1.80% setahun daripada NAB Kelas
Yuran Pemegang Amanah: 0.04% setahun pada NAB dana (termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing)
 
Yuran PenukaranPenukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau dana dan pelaburan ke kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan yuran penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Pengurus boleh mengenakan bayaran pentadbiran sebanyak RM 100 (atau setara) untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.