Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Greater China Equity Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal Greater China Equity Fund) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-10-2021
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Greater China Equity Fund (formerly known as CIMB-Principal Greater China Equity Fund) 0.26% 7.41% 67.46% 95.58% 205.77% 1.2531 2,311.37
Penanda aras -7.13% 2.08% 0.00% 0.00% 26.25%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund. The benchmark of the Target Fund is the MSCI Golden Dragon Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2021 5.67 3.91
Aug-2020 9.92 7.77
Nov-2019 2.45 2.40

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Greater China Equity Fund adalah dana pengantara yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan modal jangka sederhana hingga jangka panjang terutamanya melalui pelaburan dalam portfolio sekuriti ekuiti dengan pendedahan kepada wilayah Greater China yang terdiri daripada Republik Rakyat China, SAR Hong Kong dan Taiwan. Ini bukan dana yang dilindungi modal atau modal yang dijamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • ingin mengambil bahagian dalam potensi pertumbuhan pasaran Greater China;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka masa sederhana hingga jangka panjang; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan boleh berubah secara signifikan dalam tempoh pelaburan.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Berdasarkan objektif pelaburannya, dana ini tidak diharapkan membayar sebarang pengagihan.
 
Tempoh Masa Pelaburan Disyorkan 3 tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan Minimum RM500# atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan awal minimum untuk KWSP-MIS (jika ada) adalah MYR1,000 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau mengikut jumlah yang dinyatakan di bawah pelaburan permulaan, mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa kemungkinan akan terdapat perubahan status kelayakan Dana di bawah KWSP-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini,
 
Pelaburan Tambahan RM200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan diterima oleh Pengurusan Aset Principal) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli dan membayar Bayaran Permohonan (jika ada). Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 400 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari masa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 12 Jun 2007.

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Permohonan Sehingga 5.50% pada NAB setiap unit.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah Sehingga 0.08% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) daripada NAB dana.Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari satu kelas atau pelaburan ke kelas atau dana lain Principal Malaysia (atau kelasnya). Anda akan dikenakan Yuran Penukaran sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mengenakan yuran pentadbiran RM100 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Anda juga boleh berunding dengan Pengurus atau Pengedar kami untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.