Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Titans Income Plus Fund EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Titans Income Plus Fund 2.06% -0.82% 28.09% 33.46% 279.26% 1.4056 71.91
Penanda aras -4.78% -10.71% 6.00% 1.69% 176.37%
Penanda aras : 50% FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index + 50% MSCI AC Asia ex Japan

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2021 4.39 3.00
Aug-2020 4.70 3.62
Aug-2019 5.40 4.39
Jul-2018 9.00 6.12
Jul-2017 8.50 6.97
Jul-2016 8.50 7.26
Jul-2015 7.00 5.36
Jun-2014 7.00 5.81
Jan-2013 7.00 6.99

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Untuk menggalakkan pertumbuhan dalam nilai pelaburan pemegang Unit dalam dana ekuiti jangka panjang dengan melabur dalam syarikat kecil yang belum dikenali, yang tersenarai di Bursa Malaysia.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio ekuiti pelbagai dengan pendedahan asing;
  • mencari pendapatan yang stabil melalui ekuiti yang menawarkan kestabilan pendapatan dan potensi pertumbuhan dalam jangka sederhana hingga panjang; dan/atau
  • dapat menerima pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setiap tahun, bergantung kepada prestasi Dana dan menurut budi bicara Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan  Disyorkan 3 hingga 5 tahun atau lebih lama.
 
Pelaburan Permulaan

Minimum MYR 500 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan  MYR 200 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang 

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami, anda mempunyai enam (6) Hari Waktu Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap yang diterima oleh kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat/institusi, kakitangan Principal Malaysia's dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC ingin berurusan dengan unit amanah tidak berhak menerima bertenang. 

Jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS (jika ada), hak bertenang anda adalah tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimum 200 unit atau bilangan unit lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran  1 Oktober 2003.
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan*

Sehingga 6.50% NAB setiap unit.

*Jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 

Yuran Tahunan  Yuran Pengurusan: Sehingga 1.85% setahun daripada NAB dana
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun daripada NAB dana
 
Yuran Penukaran  Memandangkan penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada satu (1) dana untuk dilaburkan ke dalam satu dana yang lain, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang bersamaan dengan perbezaan nilai (jika ada) antara Yuran-yuran Permohonan bagi dua (2) dana ini. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Yuran Permohonan bagi dana yang akan ditukar masuk adalah lebih rendah. Pengurus turut mengenakan yuran pentadbiran sebanyak MYR 100 bagi setiap penukaran keluar daripada Dana. Pengurus juga boleh mengecualikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.