Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal e-Cash Fund (Kelas A)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 28-02-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal e-Cash Fund (Class A) 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 1.0000 378.67

Sejarah Pengagihan Pendapatan

From
Period Gross (Sen/ Unit) Annualised Yield (%) Net Asset Value Before (RM) Net Asset Value After (RM)
0.0056 2.06 1.0000 1.0000
0.0056 2.06 1.0000 1.0000
0.0056 2.06 1.0000 1.0000
0.0055 2.02 1.0000 1.0000
0.0055 2.02 1.0000 1.0000
0.0055 2.02 1.0000 1.0000
0.0056 2.06 1.0000 1.0000

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal e-Cash Fund adalah dana pasaran wang Islam yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan kecairan dan pendapatan kepada pelabur. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu. Harap maklum bahawa Kelas A hanya boleh ditransaksikan melalui Aplikasi e-Wallet.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Anda layak melabur dalam Dana sekiranya anda:

 • individu yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun; dan
 • mempunyai akaun di Aplikasi e-Wallet dan memenuhi syarat di dalamnya.

Harap maklum bahawa kami berhak menolak sebarang permohonan secara keseluruhan atau sebahagian daripadanya tanpa memberikan alasan yang berkenaan dengannya.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka pendek;
 • menginginkan aliran pendapatan;
 • mahukan portfolio pelaburan yang mematuhi prinsip Syariah ; dan
 • mencari pelaburan cair dan berisiko rendah.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Kelas A: Kami mempunyai budi bicara untuk membuat pengagihan pendapatan setiap hari, dengan mempertimbangkan tahap pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan, serta prestasi Dana. Kami berhak membuat peruntukan untuk simpanan berkenaan dengan pembahagian Kelas.
 
Bayaran Pengagihan

 
Merujuk kepada Sejarah Pengagihan Pendapatan di atas, semua pengagihan telah dibuat dalam bentuk unit yang dilaburkan semula ke dalam Dana mengikut NAB seunit pada tarikh pengagihan.
 
Pelaburan Permulaan MYR 10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan MYR 10 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang Enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami dari pelabur kali pertama. Walau bagaimanapun, hak bertenang tidak berlaku sekiranya:

(i) anda telah menarik semua atau sebahagian pelaburan anda dari Dana sama ada untuk penggunaan / penggunaan anda dalam Aplikasi e-Wallet atau ke akaun bank anda; atau

(ii) anda adalah kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Principal Malaysia.

Permintaan untuk bertenang mesti dibuat terus melalui Principal Malaysia dan bukan melalui Aplikasi e-Wallet. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari tarikh kami menerima dokumentasi lengkap.
 

Pengeluaran Minimum

(i)MYR10 jika anda meminta hasilnya dipindahkan ke akaun bank anda * atau Aplikasi e-Wallet; atau

(ii) MYR0.01 jika anda memilih pengeluaran secara automatik untuk penggunaan / penggunaan Aplikasi e-Wallet anda atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Harap maklum bahawa jika baki anda di Kelas terlalu kecil atau tidak signifikan, anda mungkin tidak dapat mengeluarkan jumlah tersebut dari Kelas.

Catatan: * Pemindahan hasil pengeluaran ke akaun bank anda tertakluk pada syarat dan operasi penyedia pindahan wang. Oleh itu, harap maklum bahawa pemindahan bank tidak akan dilakukan dengan segera. Sebarang caj, yuran dan perbelanjaan yang berlaku dalam memudahkan pemindahan akan ditanggung oleh anda. Kami tidak mengesyorkan pilihan ini jika jumlah pengeluaran anda sedikit.
 

Tarikh pelancaran 15 Mac 2021.

Rakan Kongsi Dana

 • TNG Digital Sdn Bhd

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran Permohonan Tiada.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 0.45% setahun NAB kelas.
 
Yuran Pemegang Amanah
 
Sehingga 0.03% setahun daripada NAB Dana.
 
Yuran Pertukaran Tidak terpakai kerana kemudahan menukar pada masa ini tidak tersedia.
 
Yuran Pindahan Tidak berkenaan kerana kemudahan pemindahan pada masa ini tidak tersedia.
 
Caj lain yang perlu dibayar terus oleh anda semasa membeli atau mengeluarkan unit
 
Sebarang caj bank yang dikenakan dan yuran bank lain yang timbul akibat pelaburan atau pengeluaran akan ditanggung oleh anda.
 
Perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan Dana Hanya perbelanjaan yang berkaitan secara langsung dengan Dana yang boleh dibebankan kepada Dana. Contoh perbelanjaan yang berkaitan adalah yuran audit dan yuran ejen cukai.