Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Deposit Fund (Kelas AR) EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-03-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Deposit Fund (Class AR) 0.44% 1.74% 7.08% 14.45% 60.22% 1.0044 66.29
Penanda aras 0.12% 0.50% 2.59% 5.91% 36.26%
Penanda aras : CIMB Bank Overnight Rate

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Dec-2021 0.15 1.80
Nov-2021 0.14 1.68
Oct-2021 0.15 1.80
Sep-2021 0.15 1.80
Aug-2021 0.15 1.80

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Deposit Fund adalah dana pasaran wang yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk menjana pendapatan tetap bagi pelabur melalui pelaburan terutamanya di pasaran wang. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

 • mempunyai tempoh pelaburan jangka pendek atau sederhana;
 • mahukan portfolio yang melabur dalam Deposit; mahukan aliran pendapatan*; dan/atau
 • mencari pemeliharaan modal** dan fleksibiliti dalam pelaburan.

*Aliran pendapatan akan dilaburkan semula secara automatik menjadi unit tambahan dalam Dana pada NAB per unit pada tarikh pengedaran.
**Dana ini bukanlah dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal

.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan

Setiap bulan, bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh Dana.

Pelaburan Permulaan

Minimum MYR10,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Perlaburan Tambahan

MYR1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tempoh Bertenang

Bagi pelabur kali pertama, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan lengkap diterima oleh kami atau Pengedar kami. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut dibeli. Kami akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari hari kami menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang. Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang diluluskan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Walau bagaimanapun, pelabur yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP (jika ada) tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum

1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

Tarikh pelancaran

13 Ogos 2021

Rakan Kongsi Dana

 • AmInvestment Bank Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Bank - Retail Equities
 • CIMB Private Banking
 • Principal Distributors
 • Hong Leong Bank Berhad
 • IFAST Capital Sdn Bhd
 • Kenanga Investment Bank Berhad
 • RHB Bank Berhad
 • UOB Kay Hian Securities (M) Sdn Bhd 

Click here to know more about our fund partner(s).

Yuran Dana

*Yuran Pemohonan

 

Yuran Tahunan 

Yuran Pengurusan: Sehingga 0.30% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.02% setahun daripada NAB Dana.

Yuran Penukaran 

Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan dana Kelas lain atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Pertukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

* Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.