Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Global Technology Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 30-04-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Global Technology Fund (Class USD) 6.27% 39.95% 4.11% 81.91% 106.26% 1.2506 35.10
Penanda aras 5.95% 34.52% 37.44% 146.71% 180.95%
Penanda aras : The Fund adheres to the benchmark of the Target Fund for performance comparison. The benchmark of the Target Fund is MSCI World Information Technology Index

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2022 3.45 4.12
Sep-2021 3.49 2.37
Aug-2020 4.55 2.84

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
1:2 1.5751 1.05

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana feeder borong yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk memberikan peningkatan modal melalui pelaburan dalam satu skim pelaburan kolektif, yang melabur terutamanya dalam portfolio terpelbagai syarikat berkaitan teknologi. Dana ditubuhkan dengan struktur berbilang kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa tanpa persetujuan anda terlebih dahulu.

Ini bukan dana perlindungan modal mahupun dana terjamin modal.

Jangka masa pelaburan yang disyorkan untuk Dana ini adalah lima (5) tahun atau lebih. Dana tersebut paling sesuai untuk anda jika anda:

 • seorang pelabur yang berwibawa;
 • mempunyai tempoh pelaburan jangka panjang;
 • mendapatkan peningkatan modal daripada pelaburan  yang kebanyakannya dalam sekuriti ekuiti; dan
 • mahukan pendedahan kepada sektor teknologi.

Klik dan ketahui lebih lanjut tentang:

Maklumat Dana

Dasar PengagihanMemandangkan objektif pelaburan Dana, kelas-kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara kami dan akan berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada ketersediaan pendapatan teragih untuk pengagihan dan prestasi Dana.
Nota: Kelas boleh mengagihkan daripada pendapatan yang direalisasikan, keuntungan modal yang direalisasikan, modal (yang mungkin termasuk pendapatan boleh teragih yang telah terakru pada akhir tahun kewangan tetapi tidak diisytiharkan dan dibayar sebagai pengagihan pada tarikh pengagihan seterusnya serta-merta selepas tahun kewangan itu berakhir) atau gabungan mana-mana perkara di atas. Kami berhak untuk mengubah kekerapan dan/atau jumlah pengagihan.
Tempoh Masa Pelaburan

Disyorkan 5 tahun atau lebih lama.

Pelaburan Permulaan

Minimum USD2,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.

Pelaburan Tambahan 

Minimum USD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh kami dari semasa ke semasa.

Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik balik pelaburan anda pada NAV yang sama seunit apabila unit dibeli atau NAV lazim seunit pada titik penyejukan (mana yang lebih rendah) (“Refund Amount”). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh tujuh (7) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima dokumentasi yang lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur kali pertama yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, syarikat atau institusi, kakitangan Principal Malaysia’s dan orang yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

Pengeluaran Minimum

1000 unit atau apa-apa bilangan unit lain yang kami boleh membuat keputusan dari semasa ke semasa.

Tarikh Pelancaran17 Mei 2018

Fund Partner

 • Affin Bank Bhd
 • Alliance Bank Malaysia Berhad
 • AmBank (M) Berhad
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Investment Berhad - Private Banking
 • Citibank Berhad
 • Hong Leong Bank Berhad
 • HSBC Bank Malaysia Berhad
 • Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • OCBC  Bank (Malaysia) Berhad
 • Philip Mutual Berhad
 • Standard Charted Bank Malaysia Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran PemohonanSehingga 5.50% daripada NAB seunit.
Yuran PengurusanSehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas.
Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.06% setahun NAB Dana (termasuk yuran dan caj kustodian tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-kustodian asing).

Yuran Penukaran

Beralih dianggap sebagai pengeluaran daripada Kelas ini dan pelaburan ke dalam dana Kelas atau Principal Malaysia’s yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas ini dan Yuran Permohonan Kelas lain atau dana Principal Malaysia’s (atau kelasnya). Yuran Penukaran tidak akan dikenakan jika dana Kelas atau Principal Malaysia’s (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, kami boleh mengenakan yuran pentadbiran USD35 untuk setiap pertukaran yang dibuat daripada mana-mana dana Principal Malaysia’s. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran dan/atau yuran pentadbiran.

Yuran PindahanMaksimum USD15 boleh dikenakan untuk setiap pindahan.