Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equity - Kelas C

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equity - Class C -4.17% -9.48% 27.11% 40.03% 152.98% 1.1342 97.95
Penanda aras 3.24% 8.00% 25.97% 46.93% 108.50%
Penanda aras : The Fund has a target return of 8% per annum This is not a guaranteed return and is only a measurement of the Fund’s performance. The Fund may not achieve the target return in any particular financial year but targets to achieve this growth over the long-term.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Oct-2021 6.12 4.86
Dec-2020 7.23 5.75

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal PRS Plus adalah Skim pelaburan yang direka untuk memudahkan Anggota mengumpulkan simpanan * untuk persaraan. Skim ini terdiri daripada pelbagai dana persaraan, yang mana Anggota boleh memilih untuk melabur berdasarkan keperluan persaraan mereka, selera risiko dan profil usia.

* Dana bukan dana yang dijamin modal atau dana yang dilindungi modal.

Dana ini sesuai untuk para ahli yang:

 • sedang mencari peningkatan modal;
 • bersedia menerima perubahan ketara dalam nilai pelaburannya.; and/or
 • mahukan pelaburan di rantau Asia Pasifik kecuali Jepun.

 

Butiran Dana

Kategori/Jenis Dana Dana Pengantara - Ekuiti
 
Penanda Aras

Dana ini mempunyai sasaran pulangan 8% setahun. Ini bukan pulangan yang dijamin dan hanya ukuran prestasi Dana. Dana mungkin tidak mencapai sasaran pulangan pada tahun kewangan tertentu tetapi sasaran untuk mencapai pertumbuhan ini dalam jangka masa panjang.
 

Pembahagian Aset
 • Sekurang-kurangnya 85% NAB Dana akan dilaburkan dalam Dana Sasaran; dan
 • Sehingga 15% NAB Dana boleh dilaburkan dalam aset cair untuk tujuan kecairan.
   
Risiko Principal Risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam Dana Sasaran dan risiko Penumpuan.
 
Risiko Dana Sasaran Risiko khusus saham, risiko negara, risiko kecairan, risiko mata wang, risiko kredit dan ingkar, risiko kadar faedah, risiko yang berkaitan dengan pelaburan di CIS dan risiko pelaburan di pasaran baru muncul.
 
Dasar Pengagihan Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Semua pendapatan yang diperolehi oleh anda akan dilaburkan semula secara automatik ke dalam Dana.
 
Tarikh Pelancaran 12 November 2012
 
Hujung Tahun Kewangan 31 Januari
 
Tempoh Bertenang Anda mempunyai enam (6) Hari Bekerja selepas caruman awal anda (iaitu.tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian untuk keperluan pelaburan anda.Dalam tempoh ini, anda boleh mengeluarkan pelaburan anda pada NAB seunit yang sama apabila unit tersebut dibeli.Kami mesti mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada PPA sebelum meneruskan bayaran balik.Kami akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk Caj Jualan (jika ada) kepada anda dalam MYR dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar menerima kebenaran PPA.Harap maklum bahawa hak bertenang ini hanya diberikan kepada Ahli kali pertama yang berdaftar dengan PPA yang melabur dengan mana-mana penyedia PRS.Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia, individu yang didaftarkan oleh badan diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam PRS dan caruman yang dibuat kepada PRS oleh majikan bagi pihak pekerja tidak berhak kepada tempoh bertenang.
 
Sumbangan Minimum MYR 100
Sumbangan Tambahan Minimum MYR 50
Pengeluaran Minimum MYR 50 atau 100 Unit

Fund Partner

 • Principal Distributors
 • CIMB Bank

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Principal Asset Management

Caj Jualan# Max. 0.50% daripada NAB seunit
 
Yuran Pengurusan 1.50% setahun daripada NAB Dana
 
Yuran Penukaran (kepada penyedia PRS lain) Maksimum MYR 25 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan ke penyedia PRS yang lain.
 
Yuran Pemegang Amanah

0.04% p.a. NAB dana

(Termasuk yuran dan caj penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran asing dan caj)
 

# Walaupun Caj Jualan maksimum yang dinyatakan di atas, anda boleh berunding dengan kami atau Pengedar kami untuk caj yang lebih rendah.Walau bagaimanapun, anda harus ambil perhatian bahawa kami atau Pengedar kami boleh, atas apa-apa sebab pada bila-bila masa, di mana berkenaan, menerima atau menolak permintaan anda dan tanpa perlu memberikan apa-apa sebab, sama ada secara amnya (untuk semua pelabur) atau khusus (untuk mana-mana pelabur tertentu atau sekumpulan pelabur) tanpa notis terlebih dahulu kepada anda.

Yuran dan caj yang dikenakan oleh Pentadbir Pencen Swasta ("PPA")

Yuran pembukaan akaun PPA MYR 10
 
Yuran tahunan PPA^ MYR 8
 
Yuran pengeluaran pra-persaraan PPA  MYR 25 setiap transaksi
 
Yuran penukaran PPA (kepada penyedia PRS lain)  MYR 25 setiap transaksi
 
Yuran pentadbiran PPA# 0.04% setahun daripada NAB Dana
 


^ Tidak dibayar untuk tahun akaun dibuka dan pada tahun di mana tidak ada sumbangan.
# Bayaran pentadbiran PPA tahunan terakru setiap hari berdasarkan NAB Dana dan dibayar setiap bulan