Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal ASEAN Dynamic Fund (dahulunya dikenali sebagai CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Kelas USD

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal ASEAN Dynamic Fund (formerly known as CIMB-Principal ASEAN Total Return Fund) - Class USD 1.38% 2.27% 26.10% 36.91% 49.70% 0.7485 0.40
Penanda aras 3.63% 9.00% 29.50% 53.86% 86.69%
Penanda aras : 9% p.a.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal ASEAN Dynamic Fund ialah dana ekuiti yang diterbitkan oleh Principal Malaysia. Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang dengan melabur di rantau ASEAN. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa. Oleh kerana Dana ini adalah CIS Yang Berkelayakan di bawah Rangka Kerja CIS ASEAN, terdapat Kelas Dana yang boleh ditawarkan kepada pelabur di negara lain yang mengambil bahagian dalam Rangka Kerja CIS ASEAN. Bagi pelabur di Malaysia, pada masa ini, hanya Kelas MYR yang tersedia untuk jualan.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio pelaburan yang pelbagai di rantau ASEAN;
  • mencari peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga jangka panjang;dan
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal berpotensi sederhana dalam jangka masa sederhana hingga panjang.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Memandangkan objektif pelaburan dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, adalah mengikut budi bicara Pengurus dan akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga panjang.
 
Pelaburan Permulaan Minimum USD 200 atau jumlah lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan Minimum USD 100 atau jumlah lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur pertama yang melabur dengan kami atau mana-mana pengedar kami anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh selesai permohonan diterima dan lulus oleh Pengurusan Aset Principal atau pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit yang sama apabila unit tersebut dibeli. Kami akan kembalikan jumlah pelaburan termasuk membayar Bayaran Permohonan (jika ada) pada anda dalam MYR lingkungan (10) hari bekerja  dari hari kami menerima dokumen lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang pertama kali yang melabur dengan Pengurusan Aset Principal atau Pengedar yang Diluluskan untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, syarikat / institusi, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar yang Diluluskan tidak berhak mendapat hak bertenang

Sebagai tambahan, jika anda telah melabur  melalui EPF-MIS (dimana boleh didapati), hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.
 

Pengeluaran Minimun 200 unit atau jumlah unit lain seperti yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh Pelancaran 3 Mac 2015

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.80% setahun NAB NAB di Malaysia.

Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.06% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran sub-penjaga asing dan caj) pada NAB Dana.
 
Yuran Penukaran Anda mungkin dikenakan Yuran Penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas USD dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Juga, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran USD 35 untuk setiap pertukaran.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.