Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

 1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
 2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
 3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
   

Principal Asia Pacific Renewables Fund (Kelas SGD-H)

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana ini adalah dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia.Dana ini bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang melalui pelaburan terutamanya dalam rantau Asia Pasifik ex Japan.Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa.

Ini bukan dana modal yang dilindungi modal mahupun dana modal terjamin.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang: 

 • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
 • mencari pendedahan ke dalam sekuriti ekuiti syarikat tenaga boleh diperbaharui;
 • mahukan portfolio yang pelbagai di rantau Asia Pasifik ex Japan dengan beberapa pendedahan di pasaran global; dan/atau
 • dapat menerima bahawa pulangan mungkin berubah mengikut lingkungan sasaran risiko Dana.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Principal Asia Pacific Renewables Fund.

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Memandangkan objektif pelaburan Dana, Kelas Dana tidak dijangka membayar sebarang pengagihan. Pengagihan, jika ada, mengikut budi bicara akan berbeza-beza dari satu tempoh ke satu tempoh bergantung kepada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan untuk pengagihan dan prestasi Dana.
 
Pelaburan Permulaan Minimum SGD 100 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 
Pelaburan Tambahan Minimum SGD 100 atau jumlah lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Untuk pelabur yang melabur buat pertama kali dengan kami, anda mempunya enam (6) Hari Kerja dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh kami dan pengedar untuk mempertimbangkan semula kesesuaiannya dengan keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan membayar balik jumlah pelaburan termasuk yuran perkhidmatan (jika ada) kepada anda dalam masa sepuluh (10) hari dari hari Pengurus menerima dokumen lengkap anda. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur yang melabur dengan kami untuk pertama kalinya. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan  individu yang didaftarkan untuk berurusan dengan amanah saham  tidak berhak mendapat hak bertenang. 

Sekiranya, dana adalah dana EPF-MIS yang dilulukan dan anda melabur melalui EPF-MIS, hak bertenang tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

 

Pengeluaran Minimum 100 unit.atau jumlah unit lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tarikh pelancaran 18 Mei 2022
 

Rakan Kongsi Dana

 • Affin Bank
 • CIMB Bank Berhad
 • CIMB Private Banking
 • iFast Capital Sdn Bhd
 • Philip Mutual Berhad
 • UOB Kayhian
 • Pengedar Principal

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Bayaran Permohonan* Sehingga 5.00% NAB seunit.

*jika dana tersebut adalah dana diluluskan KWSP-MIS dan anda berminat melabur melalui KWSP-MIS,and akan dikenakan caj bagi Yuran Permohonan pada kadar 3.00% daripada NAB setiap unit, atau kadar caj yang tertakluk kepada KWSP.
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.80% setahun daripada NAB.
 
Yuran Pemegang Amanah


Sehingga 0.045% setahun daripada NAB dana (termasuk yuran penjaga tempatan dan caj tetapi tidak termasuk bayaran sub-penjaga asing dan caj).
 
Yuran Pertukaran

Pertukaran dianggap sebagai pengeluaran dari Kelas ini dan  pelaburan ke Kelas lain atau Dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Walaubagaimana pun anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan bagi Kelas ini dan Yuran Permohonan bagi Kelas lain atau Dana Principal Malaysia (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya Kelas atau dana Principal Malaysia (atau kelasnya) yang hendak ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Di samping itu, Pengurus mungkin mengenakan yuran pentadbiran SGD 35 untuk setiap pertukaran yang dikeluarkan dari Dana. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.

Yuran Pemindahan

Maksimum SGD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.