Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund - Kelas AUD

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Sep-2023 1.49 1.57

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Dana adalah dana aset bercampur yang bertujuan untuk memberi pulangan dan peningkatan modal dengan melabur dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau deposit.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:

  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • mahukan pelaburan portfolio yang pelbagai dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit di rantau Asia Pasifik tidak termasuk Jepun;
  • mahukan peningkatan modal; dan/atau.
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

 

Butiran Dana

Dasar Pengagihan Setiap tahun, bergantung pada tahap pendapatan Dana dan mengikut budi bicara Pengurus.
 
Tempoh Masa Pelaburan Jangka sederhana hingga panjang, iaitu tiga ( 3 ) tahun atau lebih.
 
Pelaburan Permulaan Minimum AUD 1,000atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
*Pelaburan awal minimum untuk EPF-MIS (jika tersedia) adalah RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP atau seperti yang dinyatakan di atas, mana-mana yang lebih tinggi. Harap maklum bahawa terdapat kemungkinan perubahan pada status kelayakan Dana di bawah EPF-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk maklumat terkini.
 
Pelaburan Tambahan Minimum AUD 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh bertenang

Buat pertama kalinya pelabur individu melabur dengan kami, anda mempunyai enam ( 6 ) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda ( i.e. tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami ) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV yang sama per unit apabila unit tersebut dibeli atau NAV yang berlaku per unit pada titik penyejukan ( mana yang lebih rendah ) ( “ Jumlah Pengembalian Wang ” ) <TAG1>. Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan ( jika ada ) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tujuh ( 7 ) Hari Perniagaan dari tarikh kami menerima yang lengkap dokumentasi. Harap maklum bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang utama Malaysia ( s ) yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan dana amanah unit tidak berhak mendapat hak penyejukan.

Di samping itu, jika anda telah melabur melalui KWSP-MIS ( jika ada ), hak penyejukan anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Penebusan/Pengeluaran

500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus putuskan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

17 April 2023.

 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan*

Penasihat Unit Amanah Institusi (IUTA): Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.

Perunding Skim Unit Amanah Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.
*Sekiranya Dana adalah dana yang diluluskan oleh KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin akan dikenakan Yuran Permohonan hingga 3.00% dari NAV per unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.

 

Yuran Pengurusan

Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.

 

Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.05% setahun (termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi sub-penjaga asing) pada NAB.

 

Yuran Penukaran

Anda mungkin dikenakan Bayaran Peralihan yang sama dengan perbezaan ( jika ada ) antara Yuran Permohonan Kelas dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Malaysia Utama yang lain ( atau yang lain kelas ). Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan AUD35 sebagai bayaran pentadbiran untuk setiap suis.

 

Yuran Pemindahan Maksimum AUD 15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.