Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Kelas USD)

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-01-2024
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (USD) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund (Class USD) -1.76% -6.41% -20.61% 12.60% 53.94% 0.7277 69.89
Penanda aras 0.65% 8.00% 25.97% 46.93% 90.80%
Penanda aras : The Fund has a target return of eight percent (8%) per annum.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Aug-2023 0.22 1.25
Apr-2023 0.58 3.16
Jan-2023 0.55 2.80
Oct-2022 0.54 3.20
Jul-2022 0.58 3.04
Apr-2022 0.65 3.20
Jan-2022 0.68 2.92
Oct-2021 0.38 1.60
Jul-2021 0.83 3.44
Apr-2021 0.74 3.00
Jan-2021 0.78 3.00
Oct-2020 1.30 3.52
Jul-2020 0.77 2.36
Apr-2020 0.64 2.24
Jan-2020 1.34 3.72

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Tarikh Pembahagian Unit Nisbah Pembahagian Unit NAB Sebelum Pembahagian Unit NAB NAB Selepas Pembahagian Unit NAB
3:4 1.603 0.916

Maklumat Umum

Catatan: Dana di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP (KWSP-MIS) ini akan digantung berkuat kuasa pada 10 April 2023 dan pembelian baharu atau penukaran akan dihentikan selepas 4 April 2023, waktu terakhir pada jam 4.00pm. Pemegang-pemegang dana sedia ada masih boleh terus menyimpan wang anda di dalam dana, menukar atau menebusnya.

Dana ini merupakan dana ekuiti terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Malaysia. Tujuan Dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang tetap dengan melabur terutamanya di kawasan Asia Pasifik tanpa Jepun dan pada masa yang sama mencapai peningkatan modal dalam jangka sederhana hingga panjang. Oleh kerana Dana ini merupakan Kumpulan Dana Kelayakan di bawah Kerangka Kumpulan Dana Kelayakan ASEAN, terdapat Kelas yang boleh ditawarkan kepada pelabur di negara-negara lain yang mengambil bahagian dalam Kerangka Kumpulan Dana Kelayakan ASEAN.

Ini bukanlah dana yang dilindungi modal atau dijamin modalnya.

Dana sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio yang pelbagai dari rantau Asia Pasifik kecuali Jepun;
  • bersedia mengambil risiko sederhana untuk pulangan modal yang berpotensi sederhana dalam jangka masa panjang; dan / atau
  • mencari pendapatan tetap.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Bergantung pada tahap pendapatan (jika ada) yang dihasilkan oleh kelas masing-masing, Kelas tersebut bertujuan untuk mengagihkan sebahagian atau seluruh pendapatannya yang dapat diagihkan setiap suku tahun.
 
Jangka Masa Pelaburan Merujuk kepada tempoh tiga (3) tahun atau lebih.
Pelaburan Permulaan# Minimum USD1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

#Pelaburan minimum permulaan bagi EPF-MIS (jika tersedia) adalah MYR1,000 (atau jumlah lain yang ditentukan oleh KWSP) atau mengikut jumlah yang dinyatakan di atas, mana-mana yang lebih tinggi. Sila ambil perhatian bahawa terdapat kemungkinan perubahan pada status kelayakan Dana di bawah EPF-MIS dari semasa ke semasa. Sila rujuk laman web kami di www.principal.com.my atau www.kwsp.gov.my untuk mendapatkan maklumat terkini.
 
Pelaburan Tambahan USD100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Bagi pelabur individu yang melabur dengan kami untuk pertama kali, anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan selepas pelaburan awal anda (iaitu dari tarikh permohonan lengkap diterima dan diterima oleh kami atau mana-mana Pengedar kami) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaian pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAV setiap unit yang sama ketika unit dibeli atau NAV semasa setiap unit pada titik penyejukan (yang mana lebih rendah) ("Jumlah Bayaran Balik"). Kami akan membayar Jumlah Bayaran Balik termasuk Yuran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas yang berkaitan dalam tujuh (7) Hari Perniagaan, dari tarikh kami menerima dokumen lengkap. Sila ambil perhatian bahawa hak penyejukan hanya diberikan kepada pelabur pertama kali yang melabur dengan kami atau Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan Principal Malaysia dan individu yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dalam dana unit amanah tidak berhak untuk hak penyejukan.

Jika Dana adalah dana yang diluluskan EPF-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, hak penyejukan anda tertakluk kepada terma dan syarat KWSP.

Pengeluaran Minimum 100 unit atau jumlah unit lain yang mungkin ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
Tarikh Pelancaran 9 September 2015

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan Pengedar Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB setiap unit.
IUTA: Hingga 5.50% daripada NAB setiap unit.
*Jika Dana adalah dana yang diluluskan EPF-MIS dan anda telah melabur melalui EPF-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAV setiap unit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran Tahunan Yuran Pengurusan: Sehingga 1.50% setahun daripada NAB Dana di Malaysia.
Yuran Pemegang Amanah: Sehingga 0.05% setahun (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing) pada NAB Dana. Bayaran sub-penjaga asing bergantung pada negara yang dilaburkan dan dikenakan caj tunggakan bulanan.
 
Yuran Penukaran Anda mungkin dikenakan Yuran Peralihan hingga 1.00% dari NAV per unit. Kami mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Beralih.
 
Yuran Pemindahan Maksimum USD15 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.