Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Dynamic Bond Fund

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Principal Islamic Global Technology Fund adalah dana debentur terbuka yang dikeluarkan oleh Principal Asset Management yang bertujuan untuk mencapai peningkatan modal dan pendapatan melalui pelaburan dalam portfolio terutamanya instrumen hutang di rantau Asia. Dana ini ditubuhkan dengan struktur pelbagai kelas dan dibenarkan untuk menubuhkan Kelas baru dari semasa ke semasa. Bagi pelabur di Malaysia, pada masa ini, hanya Kelas MYR yang tersedia untuk dijual.
Ini bukan modal yang dilindungi atau dana yang dijamin modal.

Dana ini sesuai untuk pelabur yang:

  • mempunyai jangka masa pelaburan jangka sederhana hingga panjang;
  • mahukan portfolio instrumen hutang yang pelbagai di rantau Asia; dan
  • boleh menerima bahawa pulangan mungkin berubah-ubah dalam jangka pendek.

Maklumat Dana

Dasar Pengagihan Pembahagian (jika ada) dijangka diedarkan setahun sekali mengikut budi bicara kami. Pengagihan sedemikian akan bergantung pada ketersediaan pendapatan yang direalisasikan dan / atau keuntungan yang direalisasikan.
 
Tempoh Masa Pelaburan 3 tahun atau lebih
 
Pelaburan Permulaan Minimum MYR 1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pelaburan Tambahan Minimum MYR 100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 
Pengeluaran Minimum

100 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.
 

Baki Minimum 1,000 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. 
 
Pelan Simpanan Biasa Pelan Simpanan Biasa (“RSP”) tersedia untuk Kelas MYR. RSP membolehkan anda membuat pelaburan bulanan Pelan Simpanan Biasa (“RSP”) tersedia untuk Kelas MYR. RSP membolehkan anda membuat pelaburan bulanan berkala sebanyak MYR 100 atau lebih, terus dari akaun anda yang dipegang oleh bank yang diluluskan oleh kami atau Pengedar kami. Pelaburan awal minimum untuk RSP adalah MYR 1,000 atau jumlah lain yang mungkin kita putuskan dari semasa ke semasa.
 
Tempoh Bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Perniagaan dari tarikh borang permohonan diperoleh dan diterima oleh Pengurus atau Pengedar Diluluskan dari pelabur yang pertama kali melabur. Walau bagaimanapun, kakitangan Pengurusan Aset Principal dan individu yang berdaftar untuk berurusan dengan unit amanah Pengurusan Aset Principal atau mana-mana Pengedar tidak berhak mendapat hak bertenang.
 

Tarikh Pelancaran 15 Mac 2019
 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan kongsi dana kami.

Yuran Dana

Yuran Pemohonan* Sehingga 2.00% NAB seunit.
*Jika Dana adalah dana yang diluluskan KWSP-MIS dan anda telah melabur melalui KWSP-MIS, anda mungkin dikenakan Yuran Permohonan sehingga 3.00% daripada NAB seunit, atau kadar lain yang ditentukan oleh KWSP.
 
Yuran Pengeluaran Tiada
 
Yuran Pengurusan Sehingga 1.00% setahun daripada NAB Kelas.
 
Yuran Penukaran Penukaran dianggap sebagai pengeluaran dari MYR Kelas dan pelaburan ke dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh itu, anda akan dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas MYR dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Yuran penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Sebagai tambahan, kami mungkin mengenakan yuran pentadbiran MYR 100 untuk setiap pertukaran. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran dengan kami atau Pengedar kami. Kami juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan yuran penukaran dan / atau yuran pentadbiran.
 
Yuran Pindahan Maksimum MYR 50 mungkin dikenakan untuk setiap pemindahan.  
 
Yuran Pemegang Amanah Hingga 0.05% setahun NAB dana (termasuk yuran penjaga tempatan tetapi tidak termasuk yuran dan caj sub-penjaga asing).
 

Sebarang caj bank dan bayaran bank lain yang berlaku akibat pelaburan atau penebusan akan ditanggung oleh pelabur.