Disclaimer

Bukan Tawaran Jual atau Pembelian untuk Beli

Setiap dana yang dirujuk di laman web Principal Asset Management Berhad ('Principal') hanya disediakan di Malaysia dan hanya ditawarkan kepada rakyat Malaysia. Data yang dikemukakan adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak disyorkan untuk tujuan membeli atau menjual sebarang sekuriti atau mengguna pakai apa-apa strategi pelaburan. Bahan ini tidak bertujuan untuk dijadikan sebagai ramalan, penyelidikan, atau pelaburan mengenai pelaburan tertentu atau pasaran umum, dan tidak bertujuan untuk meramalkan atau menggambarkan prestasi setiap pelaburan. Maklumat yang terkandung di dalamnya tidak mengambil kira objektif pelaburan pelabur, keperluan tertentu atau keadaan kewangan. Anda harus mempertimbangkan sama ada sebarang pelaburan sesuai dengan objektif pelaburan, keperluan tertentu dan keadaan kewangan anda sebelum membuat keputusan untuk melabur.

Pengiktirafan

Dengan mengklik pada "Saya Setuju" di bawah, anda mengakui dan bersetuju dengan Principal bahawa anda:

  1. telah membaca, memahami dan bersetuju dengan perkara di atas;
  2. adalah penduduk Malaysia dan anda dapat mengakses maklumat dari dalam Malaysia; dan
  3. bersetuju dengan pengecualian oleh Principal daripada apa-apa liabiliti untuk apa-apa kerugian (terus atau sebaliknya) yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian maklumat yang terkandung dalam laman web ini, dan pengecualian apa-apa liabiliti berkenaan dengan apa-apa kesilapan atau informasi oleh Principal dan apa-apa yang berkaitan pihak ketiga.
     

Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund - Kelas MYR EPF MIS

Prestasi Dana

Sehingga tarikh : 31-05-2022
Fund
Tahun Terkini (%) 1Tahun (%) 3Tahun (%) 5Tahun (%) Sejak Permulaan (%) NAB (MYR) Saiz Dana (juta)
Principal Asia Pacific Dynamic Mixed Asset Fund - Class MYR -2.95% -8.41% 25.97% 30.62% 32.86% 1.1732 130.69
Penanda aras 2.44% 6.00% 19.10% 33.82% 36.89%
Penanda aras : Fund has a target return of six percent (6%) per annum.

Sejarah Pengagihan Pendapatan

Tempoh Masa Nilai Kasar ( Sen/Unit)] Hasil Tahunan (%)
Mar-2022 1.80 3.04
Sep-2021 1.29 2.00
Mar-2021 3.18 4.88
Mar-2020 1.65 1.62
Apr-2018 4.68 4.21

Disclaimer : Hasil tahunan dikira sebagai taburan dividen bulanan terkini yang didarabkan oleh frekuensi dividen dana dan dibahagikan dengan NAB terkini.

Sejarah Pembahagian Unit

Maklumat Umum

Dana adalah dana aset bercampur yang bertujuan untuk memberi pulangan dan peningkatan modal dengan melabur dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau deposit.

Dana ini sesuai untuk para pelabur yang:
  • mempunyai tempoh pelaburan jangka sederhana hingga jangka panjang;
  • mahukan pelaburan portfolio yang pelbagai dalam ekuiti, sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan/atau Deposit di rantau Asia Pasifik tidak termasuk Jepun;
  • mahukan peningkatan modal; dan/atau.
  • boleh menerima bahawa pulangan pelaburan mungkin berubah-ubah sepanjang tempoh pelaburan.

 

Butiran Dana

Dasar Pengagihan

Pengagihan (jika ada) dijangka akan diagihkan setahun sekali menurut budi bicara Pengurus.

 

Tempoh Masa Pelaburan

Jangka sederhana hingga jangka panjang, iaitu tiga (3) tahun atau lebih.

 

Pelaburan Permulaan

Minimum RM1,000 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Pelaburan Tambahan

Minimum RM100 atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus dari semasa ke semasa.

 

Tempoh bertenang

Anda mempunyai enam (6) Hari Kerja setelah pelaburan awal anda (iaitu tarikh permohonan lengkap diterima oleh Pengurus) untuk mempertimbangkan semula kesesuaian dan kesesuaiannya untuk keperluan pelaburan anda. Dalam tempoh ini, anda boleh menarik pelaburan anda pada NAB per unit pada hari unit tersebut pertama kali dibeli. Pengurus akan mengembalikan jumlah pelaburan termasuk Bayaran Permohonan (jika ada) kepada anda dalam mata wang Kelas masing-masing dalam tempoh sepuluh (10) hari kalendar dari tarikh Pengurus menerima dokumentasi lengkap. Harap maklum bahawa hak bertenang hanya diberikan kepada pelabur pertama kali melabur dengan kami atau mana-mana Pengedar kami. Walau bagaimanapun, kakitangan dan orang-orang Principal Malaysia yang berdaftar dengan badan yang diluluskan oleh SC untuk berurusan dengan unit amanah tidak berhak mendapat hak bertenang.

Sebagai tambahan, jika anda telah melabur melalui EPF-MIS (jika ada), hak berhenti kerja anda tertakluk pada terma dan syarat KWSP.

 

Penebusan/Pengeluaran

500 unit atau jumlah lain yang ditentukan oleh Pengurus putuskan dari semasa ke semasa.

 

Tarikh Pelancaran

9 Januari 2017.

 

Rakan Kongsi Dana

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rakan dana kami.

 

Yuran Dana

Yuran Permohonan

Penasihat Unit Amanah Institusi (IUTA): Sehingga 5.50% daripada NAB seunit.

Perunding Skim Unit Amanah Principal: Sehingga 6.50% daripada NAB seunit.

 

Yuran Pengurusan

Sehingga 1.80% setahun daripada NAB Kelas di Malaysia.

 

Yuran Pemegang Amanah

Sehingga 0.05% setahun (termasuk fi penjaga tempatan tetapi tidak termasuk fi sub-penjaga asing) pada NAB.

 

Yuran Penukaran

Penukaran ditangani sebagai pengeluaran daripada kelas dan pelaburan ke dalam kelas atau dana Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya). Oleh yang demikian, anda mungkin dikenakan yuran penukaran yang sama dengan perbezaan (jika ada) antara Yuran Permohonan Kelas yang akan dikeluarkan dan Yuran Permohonan dana Kelas atau Principal Malaysia yang lain (atau kelasnya) untuk ditukarkan. Yuran Penukaran tidak akan dikenakan sekiranya dana Kelas atau Principal Malaysia (atau kelasnya) yang akan ditukar mempunyai Yuran Permohonan yang lebih rendah. Anda boleh berunding untuk menurunkan Yuran Penukaran dengan Pengurus atau Pengedar kami. Pengurus juga mempunyai budi bicara untuk mengetepikan Yuran Penukaran.